LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen G

Begrippen

Beursbegrippen G

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Gamma De snelheid waarmee Delta verandert wordt uitgedrukt in Gamma. Gamma geeft aan hoeveel de Delta toe (of afneemt) als het aandeel een euro stijgt (of daalt). Gamma is positief voor de koper (iemand met een long positie) en negatief voor de schrijver van een optie (short positie).
Gap Een gat in de grafiek tussen de slotkoers en de openingskoers van de volgende dag als de opening buiten de tradingrange van de handel van de vorige dag valt.
Garantiefonds Beleggingsfonds met een beperkte looptijd en een gegarandeerde minimale waarde op de einddatum.
GDP Gross Domestic Product, in Nederland het bruto binnenlands product of afgekort BBP. Het is één van de meest bekende economische indicators.
Geamortiseerde kostprijs Bedrag waarvoor het financieel actief of de financiële verplichting bij de eerste opname in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde geaccumuleerde afschrijving van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag, en verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.
Gearing Een percentage dat uitdrukking geeft aan de verhouding tussen het geleend kapitaal en het aandelenkapitaal van een onderneming, ook bekend als de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen (VV/EV). Gewoonlijk wordt de gearing gedefinieerd als de nettoschuld gedeeld door het aandelenkapitaal, uitgedrukt als een percentage. De exacte definitie kan echter per situatie verschillen. Hoe hoger het percentage dat deze rekensom oplevert, hoe groter het “hefboomeffect” (stijging van de rentabiliteit op het eigen vermogen als gevolg van het aantrekken van geleend kapitaal) van een onderneming. De nettogearing kan worden bepaald door in de berekening de kassaldo’s in mindering te brengen op het geleend kapitaal.
Gedaan bieden (Is plusteken in prijscourant) Op erbij vermelde koers is wel gehandeld (niet alles), doch er bestaat nog vraag op die koers.
Gedaan laten (Is minteken in prijscourant) Op erbij vermelde koers is wel gehandeld (niet alles), doch er bestaat nog aanbod op die koers. Bieden (B) en laten (L) wil zeggen dat er wel vraag (bij B) en aanbod (bij L) was, doch dat men niet tot handelen is gekomen.
Geldmarkt Markt waarop financiële instellingen op korte termijn geld uitzetten of lenen.
Gelimiteerde order Opdracht om effecten te kopen onder of op een bepaalde maximumkoers of effecten te verkopen op of boven een opgegeven minimumkoers.
Geplaatst aandelen kapitaal Het nominale bedrag waarvoor een vennootschap aandelen uit heeft gegeven.
Geplaatste aandelen Het aantal aandelen aangeboden voor verkoop aan de beleggers.
Gestorte aandelen Aantal aandelen in handen van de beleggers.
Gestructureerde kredieten Verzamelterm voor effectenstructuren die zijn ontstaan uit een herindeling van de kasstromen van financiële overeenkomsten (MBS, CMO, ABS, CDO).
Gifpil Het door het toekennen van extra rechten aan bepaalde bestaande aandeelhouders bemoeilijken van een vijandelijke overname waarbij het dus gaat om een beschermingsconstructie. Dit wordt veel gebruikt bij vijandige overname pogingen, waarbij het zittende bestuur geen trek heeft in de beoogde overname door een derde.
Giraal effecten verkeer Systeem waarin de feitelijke levering van effecten is vervangen door girale overboekingen.
Glad zitten Alle posities gesloten hebben of minimaal alles gedekt hebben.
Good-Till-Date order Orders die tot een bepaalde dag gelden, hetgeen een Good-Till-Date (GTD)-order wordt genoemd.
Good-Till-Cancel order Order die meerdere dagen blijft lopen op de beurs. De doorlooptijd van de order kunt u zelf invoeren. Houd er rekening mee dat u bij doorlopende orders het risico loopt een hogere provisie te moeten betalen, doordat uw order gedurende meerdere beursdagen uitgevoerd kan worden. Kijk in de voorwaarden bij uw bank/broker.

Een doorlopende order bij opties loopt tot en met de expiratie datum van de betreffende optie.

Good-Till-Month order Het is bij sommige banken / brokers mogelijk om einde-maandorders op te geven, zogenoemde Good-Till-Month (GTM)-orders.
Good-Till-Week order Een weekorder geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag in die week en wordt ook wel Good-Till-Week (GTW)-order genoemd.
Goodwill Boekhoudkundige term die het verschil weergeeft tussen economische waarde van een onderneming en het zichtbare eigen vermogen.
Greenback Populaire naam voor de Amerikaanse dollar
Green shoe Mogelijkheid verleend aan een syndicaat dat namens een emittent een emissie uitvoert, om de omvang van een plaatsing van aandelen binnen een afgesproken termijn te kunnen aanpassen, dit om indien nodig de koers te kunnen reguleren of optimaal te kunnen profiteren van een succesvolle plaatsing. Bij een succesvolle plaatsing worden er dan extra aandelen in de markt gezet.
Groeifonds Aan de beurs genoteerd bedrijf waarvan een sterke groei wordt verwacht. Beleggers lopen bij aandelen van zo’n bedrijf met de koerswaardering vooruit op toekomstige winsten en gaan dus akkoord met een enorme koers/winst verhouding die later maar waargemaakt moet worden.
Groenfonds Beleggingsfonds dat belegt in zogenaamde ‘groene’ projecten, projecten in het belang van de bescherming van natuur en milieu.
Guidance Engels woord dat ‘richtsnoer’ of ‘voorlichting’ betekent en in de aandelenmarkt gebruikt wordt voor de bekendmaking van de vooruitzichten van een onderneming. Zo kan een bedrijf bij de bekendmaking van kwartaalcijfers bijvoorbeeld een ‘positive guidance’ of een ‘disappointing guidance’ geven, hetgeen positieve respectievelijk tegenvallende vooruitzichten betekent. Deze vooruitzichten kunnen net als de kwartaalcijfers van invloed zijn op de koers van een aandeel.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *