LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen V

Begrippen

Beursbegrippen V

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Valse uitbraakMen noemt een uitbraak een valse uitbraak als de koers snel na het doorbreken van een steun of weerstand op zijn schreden terugkeert. De uitbraak is dan niet meer geldig. Een valse uitbraak geeft kracht aan in de richting tegenovergesteld aan die uitbraak.
Value added by new life businessDe contante waarde van de verwachte (uitkeerbare) netto kasstromen uit nieuwe productie in een bepaalde periode.
Value of Business acquired(VOBA) Contante waarde van toekomstige winsten (ook gedefinieerd als ‘value of business acquired’ of ‘VOBA’) uit overgenomen verzekeringscontracten wordt verantwoord als immaterieel actief en afgeschreven over de opnameperiode van de premie of brutowinst van de overgenomen polissen.
ValutadatumDatum waarop de afrekening plaatsvindt en de rente tevens ingaat.
VaRAfkorting van Value at Risk: een techniek op basis van de statistische analyse van historische marktontwikkelingen en fluctuaties. De VaR bepaalt de kans dat het verlies op een portefeuille een bepaald bedrag zal overschrijden.
Vastgoed beleggingVastgoed dat wordt aangehouden omwille van huuropbrengsten of een stijging van de kapitaalwaarde.

Voor particuliere beleggers geldt vaak een deelname in een vastgoed beleggingsfonds als hun "vastgoedbelegging".

Vastrentende waardenWaarden waarop jaarlijks een vastgestelde rentevergoeding plaatsvindt.
VBMEen afkorting van Value Based Management: ondernemingsbeheer gericht op maximale waardecreatie.
VegaVega geeft aan hoeveel een optie in prijs verandert per percentage verandering in volatiliteit van de onderliggende waarde. De Vega neemt af naar mate expiratie nadert. Vega stijgt natuurlijk als de volatiliteit van de onderliggende waarde stijgt en is het hoogst voor at-the-money opties.

Wordt aangegeven met de letter "K".

Vendor leasingSamenwerking tussen een leasing- en een verkoopmaatschappij, waarbij eerstgenoemde leasingdiensten levert aan de klanten van de verkoopmaatschappij. Het leasingbedrijf fungeert als het ware als verlengstuk van de verkoopmaatschappij en verzorgt de krediettoetsing, facturering, documentatieverzameling en klantenservice.
Venture capitalSterk risicodragend kapitaal, meestal gestoken in een beginnende onderneming. Ook wel "durfkapitaal" genoemd.
VervaldatumDatum waarop de hoofdsom en/of de coupon betaald wordt.
Verzekerings contractContracten die aan de ene partij (verzekeraars) een aanzienlijk verzekeringsrisico overdragen van de andere partij (de verzekeringsnemer) door overeen te komen om de verzekeringsnemer te vergoeden voor een onvoorziene gebeurtenis die schade berokkent aan de verzekerde.
VerzilverenHet inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld.
VolatiliteitEen term waarmee de beweeglijkheid van aandelenkoersen of indices wordt bedoeld. De volatiliteit is een belangrijke factor in de prijsbepaling van opties. Hoe beweeglijker de onderliggende waarde is, hoe hoger de premie is die door de koper voor een optie op die onderliggende waarde moet worden betaald of door de verkoper kan worden ontvangen.
Volume Totaal aantal effecten wat die dag is gekocht en verkocht op de beurs.
Voorkennis Op de hoogte zijn van koersgevoelige informatie voordat die publiekelijk bekend gemaakt is en daar op handelen of anderen de kans geven daar op te handelen is strafbaar.
Voortzettings patroon Een patroon dat aangeeft dat de aan het patroon voorafgaande trend waarschijnlijk zal worden voortgezet. Het wordt ook wel continuatiepatroon genoemd.
Voorziening Een verplichting van een onzekere omvang of met een onzeker tijdstip. Voorzieningen worden opgenomen als verplichtingen wanneer het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om deze verplichtingen af te wikkelen en in de veronderstelling er dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Vreemd vermogen Het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, minus het eigen vermogen.

Bij het waarderen van het eigen vermogen van een onderneming is het van belang dat bij de berekening uitgegaan wordt van de economische waarde van het vreemd vermogen. Deze waarde kan afwijken van de nominale waarde als gevolg van een andere marktrente dan de contractrente (zie ook economische waarde vreemd vermogen).

Vrije kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten minus netto investingen in materiële vaste activa en overige immateriële activa.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *