LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen R

Begrippen

Beursbegrippen R

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

RARORACAfkorting van Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital. RARORAC is een resultaatsmaatstaf die een consistente relatie legt tussen de risico’s en het rendement van de diverse activiteiten. RARORAC is gelijk aan het risicogewogen rendement gedeeld door het economisch kapitaal, na verwerking van diversificatievoordelen. Het risicogewogen rendement wordt bepaald op basis van het resultaat vóór belastingen en beëindigde activiteiten, waarbij de voorzieningen voor kredietrisico’s worden vervangen door verwachte verliezen (taxatie, conjunctuurneutraal).
RealtimeZonder vertraging.
Reële waardeBedrag waarvoor een actief (verplichting) kan worden verkregen (aangegaan) of verkocht (vereffend) in een marktconforme (‘at arm’s length’) transactie, tussen bewuste en bereidwillige partijen. (Eng: fair value)
Reële waarde afdekkingAfdekking om de blootstelling te beperken aan schommelingen in de reële waarde van een actief, een verplichting, of een vaststaande verbintenis. De schommeling van de reële waarde is verbinden aan een specifiek risico en heeft een invloed op de gerapporteerde nettowinst. (Eng: Fair value hedge)
REITReal Estate Investment Trust.

Dit zijn gelijkwaardig aan aandelen verhandelbare stukken waarmee beleggers direct in onroerend goed beleggen. Vaak populair vanwege speciale belastingregeling voor REIT’s.

RendementOpbrengst van een belegging, uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerde bedrag.
Rendement eigen vermogenDe verhouding, uitgedrukt in procenten, tussen de nettowinst en het gemiddelde eigen vermogen voor een boekjaar. (ned afkorting: REV) Het REV fungeert als maatstaf voor het rendement dat een bedrijf realiseert op het werkzame kapitaal.

(Eng. "Return On Equity": ROE)

WPA / Boekwaarde eigen vermogen per aandeel gedeeld door
Rendement totale vermogen ("Return on Assets": ROA)

Winst als percentage van het totale vermogen

Rendement op activa (%)Het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de totale activa.
Rendement op gemiddelde totale activa (%)Het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de gemiddelde totale activa.
RentedekkingHet bedrijfsresultaat gedeeld door de netto financiële (lasten)/baten.
Repo-renteDe Europese Centrale Bank maakt voor het sturen van rente, het beheersen van liquiditeitsverhoudingen en het afgeven van signalen over de koers van het monetaire beleid gebruik van zogenaamde open markttransacties. De belangrijkste hiervan zijn herfinancieringstransacties, repo-transacties genoemd. Middels deze transacties vindt het belangrijkste deel van de kredietverlening aan banken plaats. Deze kredietinstellingen ontvangen liquiditeiten waarvoor zij rente betalen, de zogenaamde refi-rente of repo-rente. Er zijn twee soorten herfinancieringstransacties namelijk basis-herfinancieringstransacties met een wekelijkse frequentie en een looptijd van twee weken en iets langer lopende herfinancieringstransacties met een maandelijkse frequentie en een looptijd van drie maanden.
RetracementNadat een koers gedurende enige tijd gestegen of gedaald is, beweegt de koers meestal een tijd in de tegenovergestelde richting. Daarmee wordt een deel van de oorspronkelijke beweging tenietgedaan. Dit verschijnsel heet correctie of retracement. De correctie eindigt vaak op de Fibonacci percentages van 38,2%, 50% of 61,8% van de voorgaande beweging.
Return on Equity (ROE)ROE is een boekhoudkundige waarderingsmethode die lijkt op de Rendement op Investering / Return on Investment (ROI).
Het Aandelenrendement (ROE) is één meetmethode van hoe efficiënt een bedrijf zijn activa gebruikt om inkomsten te produceren. Anders gezegd, rentabiliteit van de eigen middelen.
Return on Equity = Rendement op Aandelen
De teller (Netto Inkomen) is een vrij onbetrouwbare prestatiemeting van een bedrijf. Daarom kan het resultaat van de ROE formule ook te onbetrouwbaar zijn om succes of de bedrijfswaarde te bepalen.
Het is en blijft echter een veelgebruikte formule.
De opbrengst op Aandelen overdrijft mogelijk de economische waarde De graad waarin het Rendement op Aandelen de economische waarde overdrijft, hangt van onder andere de volgende vijf factoren af.

  1. Lengte van de projectduur. Als deze langer is, kan de overdrijving groter zijn.
  2. Het kapitalisatiebeleid. Als het gedeelte van de totale investering dat in de boeken wordt gekapitaliseerd kleiner is, zal de overdrijving groter zijn.
  3. Het afschrijvingspercentage. Afschrijvingspercentages die sneller zijn dan een lineaire basis zullen in een hogere ROE resulteren.
  4. Vertraging tussen de investeringsuitgaven en het terugverdienen van deze uitgaven uit kasstromen. Als de vertraging groter is, zal de graad van overdrijving ook groter zijn.
  5. Groeipercentage van nieuwe investeringen. Snelgroeiende bedrijven zullen een lager Rendement op Aandelen hebben.

Daarnaast is ROE gevoelig voor hefboomwerking: omdat het veronderstelt dat de opbrengsten van schuldfinanciering kan worden geïnvesteerd bij een opbrengst percentage dat hoger is dan het leentarief, zal het Rendement op Aandelen toenemen bij grotere hoeveelheden schuld.

Berekening van het Rendement op Aandelen. Formule Netto Inkomen gedeeld door Boekwaarde van het Aandelenkapitaal = Rendement op Aandelen

RhoDe gevoeligheid van de prijs van een optie ten aanzien van de rente wordt gegeven door Rho. Rho geeft aan hoeveel een optie in prijs verandert als de rente met 1 procent verandert. Calls op aandelen worden meer waard als de rente stijgt. Bij puts op aandelen is het effect tegengesteld, puts worden juist meer waard als de rente daalt. Opties met een hoge Rho reageren dus sterker op fluctuaties in de rente. Het effect van een rentestijging of daling is daarnaast uiteraard tevens van invloed op de prijs van de onderliggende waarde.
Risicogewogen verplichtingenTotale verplichtingen op basis van de met de diverse balansposten samenhangende risico’s.
RMBSResidential Mortgage Backed Security. Gestructureerd kredietderivaat met hypotheken van particulieren als onderliggende waarde.
RoadshowEen bedrijfspresentatie voor aandeelhouders en potentiële beleggers, vaak gehouden in een financieel centrum.
RoyerenHet terugtrekken van een effectenorder.

Of

Het intrekken van van uitgegeven certificaten van aandelen tegen gelijktijdige afgifte van de originele aandelen

Runaway gapEen runaway gap treedt meestal halverwege een sterke stijging of daling op en biedt daardoor de mogelijkheid om een koersdoel te bepalen. Het wordt daarom ook wel een measuring gap genoemd. Het is als het ware een versnelde sprong in de richting van de trend. In een uptrend wijzen runaway gaps op een sterke markt, in een downtrend op een zwakke markt en we kunnen het zien als een soort voortzettingspatroon. In een trend kunnen meerdere runaway gaps optreden, maar het tweede runaway gap blijkt vaak achteraf een exhaustion gap te zijn.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *