LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen T

Begrippen

Beursbegrippen T

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Talon Het laatste deel van het coupon- of dividendblad, tegen inlevering waarvan een nieuw coupon- of dividendblad kan worden verkregen. In onbruik geraakt toen aandelen giraal werden aangehouden.
Technisch resultaat Resultaat dat wordt behaald met de productie van verzekeringscontracten, inclusief de met de contracten samenhangende financiële baten en vermogenswinsten. Wordt alleen gebruikt in het verzekeringsbedrijf.
Technische Analyse Voorspellen van koersbewegingen door in een koersgrafiek het koersverloop van het verleden te analyseren.
Tender emissie Uitgifte van een nieuwe obligatielening of aandeel, waarbij de inschrijver zelf een inschrijfkoers moet opgeven.
Termijn contract Afspraak of overeenkomst tussen twee partijen waarbij een prijs wordt overeengekomen, terwijl het betreffende goed pas over enige tijd wordt geleverd en betaald.
Theta De Theta geeft de hoeveelheid waarde aan die wegvloeit met het voortschrijden van de tijd. Bij gekochte opties (een long positie) is Theta negatief, met andere woorden, ten nadele van de koper en ten gunste van de schrijver van de optie. Met andere woorden het bezit van opties kost geld. De Theta is het hoogst voor at-the-money opties en neemt toe naarmate expiratie nadert.
Tier 1 ratio Kernkapitaal van een bank uitgedrukt als percentage van het risicogewogen balanstotaal.
Time-spread Een gecombineerde long- en short positie in calls of puts met een verschillende looptijd. Het opbrengstprofiel is niet ??nduidig weer te geven. Het hangt niet alleen van de koers af maar ook van de implied volatility: hoe minder de koers beweegt tot expiratie hoe beter, en hoe hoger de implied volatility hoe beter.
Toetsings vermogen De financieringsbronnen die, conform de regelgeving van de bancaire toezichthoudende overheid, in aanmerking komen voor de berekening van het Tier 1 kapitaal.
Toewijzing Naar aanleiding van de gevraagde hoeveelheid en de beschikbare hoeveelheid stukken, wordt een verdeling gemaakt, die de toewijzing wordt genoemd.
Toonbank emissie Uitgifte van een nieuwe obligatielening of aandeel, waarbij de emittent ieder moment de koers van afgifte kan wijzigen.
Totale solvabiliteits ratio Totaal vermogen van een bank weergegeven als percentage van de totale risicogewogen verplichtingen. Voor deze ratio van de Bank voor Internationale Betalingen geldt als norm een minimum van 8%.
Trackers Trackers zijn open beleggingsfondsen die zo nauwgezet mogelijk meebewegen met een index, een aandelenmandje of een sector. Beheerskosten zijn vaak een stuk lager dan bij reguliere beleggingsfondsen. De bekendste trackers zijn de iShares van Barclays, StreetTRACKers van State Street en de QQQ op de Nasdaq. In de Verenigde Staten spreekt men over ETF’s (Exchange Traded Funds).
Trailing stop Naast de gewone stoploss die dient om uw verliezen te beperken is er ook de zogenaamde trailing stop. Een trailing stop is een luxe stop die u gebruikt als uw positie op winst staat. U wilt deze positie natuurlijk zo lang mogelijk aanhouden, maar tegelijkertijd uw winst beschermen. Dit doet u door het niveau waarop u winst neemt met de koers mee op te laten schuiven. Hier komt de benaming trailing stop vandaan, de stop volgt in het spoor (in het Engels trail) van de koers.
Transactiedatum De datum waarop partijen toetreden tot de contractuele bepalingen van het instrument.
Transformatie Het omzetten van een hoeveelheid fracties van het ene (huis)fonds in een ander (huis)fonds.
Trend Beleggen Koersen bewegen veelal in trends. Opwaarts, neerwaarts of zijwaarts. Beleggers kunnen van zo’n trend profiteren door zich niets aan te trekken van kleine koersbewegingen, maar zich op de grotere achterliggende trend te richten.

Een opvallende trend beleggingstip service vindt u via www.trendspecialist.nl

Trend kanaal Als een koers zich een aantal malen over een gelijke afstand van een trendlijn heeft verwijderd en er steeds weer is teruggekeerd kunnen we door de keerpunten een lijn parallel aan de trendlijn trekken (kanaal- of terugkeerlijn). Zo ontstaat dan een (trend)kanaal waarbinnen de koersen fluctueren. We kennen zowel stijgende als dalende trendkanalen.
Trendlijn Een opwaartse of stijgende trendlijn is een rechte lijn die opeenvolgende bodems in een uptrend verbindt en fungeert als steunlijn. Een neerwaartse of dalende trendlijn is een rechte lijn die opeenvolgende toppen in een downtrend verbindt en fungeert als weerstandslijn. De betekenis van een trendlijn wordt groter naarmate het aantal toppen of bodems waardoor de lijn getrokken wordt groter is en de tijd die de trendlijn heeft standgehouden langer wordt.
Trend Neutraal Beleggen Je zou dit kunnen omschrijven als een methode van handelen waar de trend c.q. koersrichting van de beurs geen rol speelt. Doorgaans zijn dat strategieën waar geschreven opties in voorkomen, die elkaar op een zodanige manier (zonodig via tussentijdse bijstellingen) in evenwicht proberen te houden, tot dat de verwachtingswaarde eruit is gelopen. De bedoeling is dat door deze wegsmelting van de verwachtings- c.q. tijdswaarde, welke een aanzienlijk bedrag kan belopen, geheel of gedeeltelijk, kan worden geïncasseerd. Er kunnen ook trendneutrale constructies worden gemaakt door long/short strategiën tussen gelijksoortige grondstoffen of aandelen op te zetten. Ook hier speelt de koers als zodanig geen rol, maar zijn slechts de onderlinge waardeverhoudingen van de grondstoffen of aandelen van belang.
Triggerkoers Koers die u instelt bij uw order. Zodra het aandeel deze koers bereikt wordt uw order naar de beurs verzonden. Wordt de triggerkoers niet bereikt, dan wordt uw order niet naar de beurs verstuurd en dus niet uitgevoerd.
Triple witching Het gelijktijdig expireren van opties, futures en opties op die futures, hetgeen heftige koersbewegingen tot gevolg kan hebben. Dit vindt vier keer per jaar plaats op de derde vrijdag van de maanden maart, juni, september en december. Het is alsof de koersen behekst zijn, zo wild kunnen de bewegingen dan zijn.
Turnaround Engelse term voor een “ommekeer ten goede” bij een slecht presterende onderneming, die de onderneming in kwestie weer levensvatbaar maakt.
Tussenpersoon Persoon of instelling die een transactie tot stand brengt tussen een kopende en verkopende partij. In het verzekeringsbedrijf verkopen onafhankelijke tussenpersonen (‘het intermediair’) verzekeringsproducten aan klanten.
Tijdswaarde van geld De tijdswaarde van geld is de reële rente. Individuen die een voorkeur hebben voor geld op dit moment, zijn bereid op meer geld op een later tijdstip terug te betalen. Daarnaast kan er sprake zijn van geld ontwaarding. Dit is het directe gevolg van inflatie. In zo’n situatie is geld van nu op een later tijdstip minder waard.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *