LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen D

Begrippen

Beursbegrippen D

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Dagorder Order die gedurende 1 handelsdag op de beurs loopt. Als de transactie aan het eind van de handelsdag niet is uitgevoerd, dan vervalt de dagorder.
Daisy chain Een groep beleggers (‘keten van madeliefjes’) die gezamenlijk schijnhandel bedrijven met als doel er buitenstaanders in te betrekken die vervolgens het slachtoffer worden van winstnemingen van de groep.
Dakfonds Beleggingsfonds dat investeert in andere beleggingsfondsen. Het grote nadeel voor deelnemers in zo’n fonds is het feit dat er enorm veel (verborgen) kosten gemaakt worden. Immers heeft ieder beleggingsfonds haar dure beheerder, performance fee en vaste kosten die doorberekend worden. Een dakfonds is dus vooral goed nieuws voor de uitgevende bank.
DAX Deutscher Aktienindex. De Duitse beursgraadmeter van de 30 belangrijkste aandelen op de beurs van Frankfurt.
Debt Ratio Vreemd vermogen / (Eigen vermogen + Vreemd vermogen).
Debt Equity Ratio De verhouding vreemd vermogen: eigen vermogen. Vaak wordt deze ratio bij banken gehanteerd bij het beoordelen van nieuwe financieringsaanvragen.
Debt to Equity Ratio Vreemd vermogen / Eigen vermogen
Deelneming Een entiteit waarin Fortis invloed van betekenis heeft en die geen dochteronderneming of belang in een joint venture is.
Deelnemings vrijstelling Om te voorkomen dat in een situatie waarin een vennootschap een 5% belang of meer in een andere vennootschap heeft over dezelfde winst twee maal vennootschapsbelasting wordt geheven kennen we in Nederland de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. De aandeelhouder is in dat geval vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting over het belang.
Deep discount bond Obligatie met een rente die onder de marktrente en een uitgiftekoers die onder de nominale waarde ligt.
Defensieve aandelen Redelijk veilige en zekere aandeel. Er treden weinig veranderingen in de markt op en deze bedrijven zijn niet erg gevoelig voor conjunctuurschommelingen.
Deflatie Daling van het algemene prijspeil oftewel de waardevermeerdering van het geld die ervan het gevolg is.
Dekkings aankopen Het terugkopen van effecten of valuta’s die men eerder heeft verkocht zonder ze daadwerkelijk in bezit te hebben.
Dekkings verplichting (margin) Het vereiste bedrag aan dekking dat als saldo of in de vorm van effecten moet worden aangehouden ter dekking van short posities.

Bij geschreven call- of putopties: het saldo op de rekening dat moet worden geblokkeerd om zekerheid te geven omtrent het nakomen van de aangegane verplichting.

Bij geschreven call- of putopties: het saldo op de rekening dat moet worden geblokkeerd om zekerheid te geven omtrent het nakomen van de aangegane verplichting.

Delta De Delta geeft aan hoeveel een optie stijgt (of daalt) per euro stijging (of daling) van het aandeel. Delta is dus een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijs van de optie verandert ten opzichte van een verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Delta is daarnaast een maat voor de synthetische positie in de onderliggende waarde. De maximale synthetische positie voor een aandelenoptie is 100, delta is in dat geval gelijk aan 1. Voor opties met een delta van bijna 1 geldt dat zij diep "in-the-money" zijn en de prijs nagenoeg evenveel verandert als de prijs van de onderliggende waarde. Voor opties met een uitoefenprijs die ongeveer gelijk is aan de huidige prijs van het aandeel ("at-the-money") is de delta ongeveer 0,50, ofwel 50 stukken. Opties waarvoor een lage premie wordt betaald ("out-of-the-money") hebben een nog lagere hefboom.

Voorts is Delta de zogenaamde hedge-ratio. Wilt u een aandelenoptiepositie afdekken met een positie in de stukken (hedgen betekent letterlijk delta-neutraal maken), dan geeft de delta aan hoeveel stuks aandelen er tegenover elke optie dienen te worden ge- of verkocht.

Ook zegt Delta iets over de kans dat de optie in-the-money zal expireren. Delta toont de perceptie van de markt omtrent de kans dat de optie bij expiratie geld waard zal zijn.

Deponering(bericht) Moment dat de effecten in het depot van de belegger gedeponeerd zijn.
Deponerings bewijs Dit is een bewijs van aandeelhoudersschap dat men verkrijgt van de bank waarmee men toegang krijgt tot de aandeelhoudersvergadering.
Deposito Geld op een bankrekening tegen een vaste rente.
Depotmargin Onderpand bestaand uit effecten dat fungeert als dekking van ongedekt geschreven opties.
Depot Verzameling van effecten die u heeft gekocht. U kunt meerdere depots hebben. Uw depotnummer is gelijk aan uw effentenrekeningnummer.
Depreciatie Waardevermindering van een munteenheid ten opzichte van andere valuta.
Derivaat Financieel instrument (op of buiten beurs verhandeld) waarvan de koers direct afhangt (‘afgeleid is van’) de waarde van één of meer onderliggende waarden, bijvoorbeeld aandelenindexen, schuldpapier, goederenprijzen, andere afgeleide instrumenten, een andere overeengekomen prijsindex of een regeling.
Desinvestering Het afstoten van een activiteit of onderdeel van een onderneming.
Devaluatie Waardevermindering van een nationale munt door die munt ten opzichte van munteenheden van andere landen goedkoper te maken.
Diagonale call-spread Een combinatie van een gekochte en een geschreven call-optie met verschillende uitoefenprijzen en expiraties.
Disagio Een waardepapier is minder waard dan de nominale waarde.
Disconteren Een rekenkundige methodiek waarbij individuele jaarlijkse vrije geldstromen tegen een vermogenskostenvoet contant gemaakt worden naar het waarderingsmoment.
Disconto De rente die de centrale bank de aangesloten banken in rekening brengt voor het lenen van geld.
Discount rate De discount rate is de rente die gerekend wordt voor leningen die Amerikaanse banken ontvangen van hun regionale Federal Reserve Bank.
Divergentie Als een koers een nieuwe top of bodem neerzet, terwijl een bijbehorende indicator dat niet doet.
Dividend Uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Wordt meestal één of twee maal per jaar uitgekeerd. Meervoud is Dividenden.
Dividend belasting Voorheffing op inkomstenbelasting. Wordt bij uitbetaling van het dividend altijd ingehouden.
Dividend bewijs Deel van een aandeel dat recht geeft op het dividend.
Dividend rendement Het uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van het aandeel.
Dividend renseignering Banken en brokers zijn verplicht één maal per jaar aan de fiscus een overzicht van de aan klanten uitgekeerde dividenden te verstrekken.
Dividend reserve Dit is de reserve die een onderneming in goede jaren kan vormen om in jaren waarin het minder goed gaat toch dividend uit te kunnen keren aan de aandeelhouders.
DNB De Nederlandsche Bank.
Dochter onderneming Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin een ander bedrijf, direct of indirect, het financiële en operationele beleid kan sturen teneinde voordelen uit deze activiteiten te verwerven (‘zeggenschap’). Dit hout in dat de moederonderneming tenminste 50% van de aandelen in bezit heeft.
Doorlopende order Order die meerdere dagen blijft lopen op de beurs. De doorlooptijd van de order kunt u zelf invoeren. Houd er rekening mee dat u bij doorlopende orders het risico loopt een hogere provisie te moeten betalen, doordat uw order gedurende meerdere beursdagen uitgevoerd kan worden. Kijk in de voorwaarden bij uw bank/broker.

Een doorlopende order bij opties loopt tot en met de expiratie datum van de betreffende optie.

Doorrollen Het vervangen van een bepaalde optiepositie door een optiepositie met een latere afloopmaand of verdere uitoefenprijs.
Dow Jones De belangrijkste aandelenindex op de New York Stock Exchange (NYSE), de beurs van New York. De Dow Jones Index is de barometer van de prestaties van de meest verhandelde aandelen op de NYSE. Afkorting (DJIA)

Dit is overigens een zeer ouderwetse ongewogen index die wordt samengesteld door redacteuren van Dow Jones. zie https://www.beursbox.nl/2006/10/dow-jones-index-uitleg.html

Down trend Een periode waarin een koers in de grafiek lagere toppen en lagere bodems vormt.
DPF "Discretionary Participation Feature" (discretionaire winst deling)Het recht van houders van bepaalde verzekeringscontracten en/of financiële instrumenten op een aanvullend rendement (naast een gegarandeerde uitkering). Het tijdstip en/of de hoogte hiervan is afhankelijk van de beslissing van de emittent.
Dubieuze lening Een lening die onvolwaardig en/of oninbaar is.
Due diligence onderzoek onderzoek dat wordt uitgevoerd bij overnames of bij de uitgifte van nieuwe aandelen en/of obligaties waarbij de koper respectievelijk de bank die de emissie verzorgd de administratie van de over te nemen partij of de uitgevende instelling onderzoekt.
Dunne handel Als er op de beurs weinig handel is en relatief kleine orders enorme uitslagen kunnen veroorzaken.
Durfkapitaal Sterk risicodragend kapitaal, meestal gestoken in een beginnende onderneming. Ook wel "Venture Capital" genoemd. Het gaat hier vaak om de financiering van startende ondernemingen met een sterk groeipotentieel.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *