LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen D

Begrippen

Beursbegrippen D

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

DagorderOrder die gedurende 1 handelsdag op de beurs loopt. Als de transactie aan het eind van de handelsdag niet is uitgevoerd, dan vervalt de dagorder.
Daisy chainEen groep beleggers (‘keten van madeliefjes’) die gezamenlijk schijnhandel bedrijven met als doel er buitenstaanders in te betrekken die vervolgens het slachtoffer worden van winstnemingen van de groep.
DakfondsBeleggingsfonds dat investeert in andere beleggingsfondsen. Het grote nadeel voor deelnemers in zo’n fonds is het feit dat er enorm veel (verborgen) kosten gemaakt worden. Immers heeft ieder beleggingsfonds haar dure beheerder, performance fee en vaste kosten die doorberekend worden. Een dakfonds is dus vooral goed nieuws voor de uitgevende bank.
DAXDeutscher Aktienindex. De Duitse beursgraadmeter van de 30 belangrijkste aandelen op de beurs van Frankfurt.
Debt RatioVreemd vermogen / (Eigen vermogen + Vreemd vermogen).
Debt Equity RatioDe verhouding vreemd vermogen: eigen vermogen. Vaak wordt deze ratio bij banken gehanteerd bij het beoordelen van nieuwe financieringsaanvragen.
Debt to Equity RatioVreemd vermogen / Eigen vermogen
DeelnemingEen entiteit waarin Fortis invloed van betekenis heeft en die geen dochteronderneming of belang in een joint venture is.
Deelnemings vrijstellingOm te voorkomen dat in een situatie waarin een vennootschap een 5% belang of meer in een andere vennootschap heeft over dezelfde winst twee maal vennootschapsbelasting wordt geheven kennen we in Nederland de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. De aandeelhouder is in dat geval vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting over het belang.
Deep discount bondObligatie met een rente die onder de marktrente en een uitgiftekoers die onder de nominale waarde ligt.
Defensieve aandelenRedelijk veilige en zekere aandeel. Er treden weinig veranderingen in de markt op en deze bedrijven zijn niet erg gevoelig voor conjunctuurschommelingen.
DeflatieDaling van het algemene prijspeil oftewel de waardevermeerdering van het geld die ervan het gevolg is.
Dekkings aankopenHet terugkopen van effecten of valuta’s die men eerder heeft verkocht zonder ze daadwerkelijk in bezit te hebben.
Dekkings verplichting (margin)Het vereiste bedrag aan dekking dat als saldo of in de vorm van effecten moet worden aangehouden ter dekking van short posities.

Bij geschreven call- of putopties: het saldo op de rekening dat moet worden geblokkeerd om zekerheid te geven omtrent het nakomen van de aangegane verplichting.

Bij geschreven call- of putopties: het saldo op de rekening dat moet worden geblokkeerd om zekerheid te geven omtrent het nakomen van de aangegane verplichting.

DeltaDe Delta geeft aan hoeveel een optie stijgt (of daalt) per euro stijging (of daling) van het aandeel. Delta is dus een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijs van de optie verandert ten opzichte van een verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Delta is daarnaast een maat voor de synthetische positie in de onderliggende waarde. De maximale synthetische positie voor een aandelenoptie is 100, delta is in dat geval gelijk aan 1. Voor opties met een delta van bijna 1 geldt dat zij diep "in-the-money" zijn en de prijs nagenoeg evenveel verandert als de prijs van de onderliggende waarde. Voor opties met een uitoefenprijs die ongeveer gelijk is aan de huidige prijs van het aandeel ("at-the-money") is de delta ongeveer 0,50, ofwel 50 stukken. Opties waarvoor een lage premie wordt betaald ("out-of-the-money") hebben een nog lagere hefboom.

Voorts is Delta de zogenaamde hedge-ratio. Wilt u een aandelenoptiepositie afdekken met een positie in de stukken (hedgen betekent letterlijk delta-neutraal maken), dan geeft de delta aan hoeveel stuks aandelen er tegenover elke optie dienen te worden ge- of verkocht.

Ook zegt Delta iets over de kans dat de optie in-the-money zal expireren. Delta toont de perceptie van de markt omtrent de kans dat de optie bij expiratie geld waard zal zijn.

Deponering(bericht)Moment dat de effecten in het depot van de belegger gedeponeerd zijn.
Deponerings bewijsDit is een bewijs van aandeelhoudersschap dat men verkrijgt van de bank waarmee men toegang krijgt tot de aandeelhoudersvergadering.
DepositoGeld op een bankrekening tegen een vaste rente.
DepotmarginOnderpand bestaand uit effecten dat fungeert als dekking van ongedekt geschreven opties.
DepotVerzameling van effecten die u heeft gekocht. U kunt meerdere depots hebben. Uw depotnummer is gelijk aan uw effentenrekeningnummer.
DepreciatieWaardevermindering van een munteenheid ten opzichte van andere valuta.
DerivaatFinancieel instrument (op of buiten beurs verhandeld) waarvan de koers direct afhangt (‘afgeleid is van’) de waarde van één of meer onderliggende waarden, bijvoorbeeld aandelenindexen, schuldpapier, goederenprijzen, andere afgeleide instrumenten, een andere overeengekomen prijsindex of een regeling.
DesinvesteringHet afstoten van een activiteit of onderdeel van een onderneming.
DevaluatieWaardevermindering van een nationale munt door die munt ten opzichte van munteenheden van andere landen goedkoper te maken.
Diagonale call-spreadEen combinatie van een gekochte en een geschreven call-optie met verschillende uitoefenprijzen en expiraties.
DisagioEen waardepapier is minder waard dan de nominale waarde.
DisconterenEen rekenkundige methodiek waarbij individuele jaarlijkse vrije geldstromen tegen een vermogenskostenvoet contant gemaakt worden naar het waarderingsmoment.
DiscontoDe rente die de centrale bank de aangesloten banken in rekening brengt voor het lenen van geld.
Discount rateDe discount rate is de rente die gerekend wordt voor leningen die Amerikaanse banken ontvangen van hun regionale Federal Reserve Bank.
DivergentieAls een koers een nieuwe top of bodem neerzet, terwijl een bijbehorende indicator dat niet doet.
DividendUitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Wordt meestal één of twee maal per jaar uitgekeerd. Meervoud is Dividenden.
Dividend belastingVoorheffing op inkomstenbelasting. Wordt bij uitbetaling van het dividend altijd ingehouden.
Dividend bewijsDeel van een aandeel dat recht geeft op het dividend.
Dividend rendementHet uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van het aandeel.
Dividend renseigneringBanken en brokers zijn verplicht één maal per jaar aan de fiscus een overzicht van de aan klanten uitgekeerde dividenden te verstrekken.
Dividend reserveDit is de reserve die een onderneming in goede jaren kan vormen om in jaren waarin het minder goed gaat toch dividend uit te kunnen keren aan de aandeelhouders.
DNBDe Nederlandsche Bank.
Dochter ondernemingDochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin een ander bedrijf, direct of indirect, het financiële en operationele beleid kan sturen teneinde voordelen uit deze activiteiten te verwerven (‘zeggenschap’). Dit hout in dat de moederonderneming tenminste 50% van de aandelen in bezit heeft.
Doorlopende orderOrder die meerdere dagen blijft lopen op de beurs. De doorlooptijd van de order kunt u zelf invoeren. Houd er rekening mee dat u bij doorlopende orders het risico loopt een hogere provisie te moeten betalen, doordat uw order gedurende meerdere beursdagen uitgevoerd kan worden. Kijk in de voorwaarden bij uw bank/broker.

Een doorlopende order bij opties loopt tot en met de expiratie datum van de betreffende optie.

DoorrollenHet vervangen van een bepaalde optiepositie door een optiepositie met een latere afloopmaand of verdere uitoefenprijs.
Dow JonesDe belangrijkste aandelenindex op de New York Stock Exchange (NYSE), de beurs van New York. De Dow Jones Index is de barometer van de prestaties van de meest verhandelde aandelen op de NYSE. Afkorting (DJIA)

Dit is overigens een zeer ouderwetse ongewogen index die wordt samengesteld door redacteuren van Dow Jones. zie https://www.beursbox.nl/2006/10/dow-jones-index-uitleg.html

Down trendEen periode waarin een koers in de grafiek lagere toppen en lagere bodems vormt.
DPF"Discretionary Participation Feature" (discretionaire winst deling)Het recht van houders van bepaalde verzekeringscontracten en/of financiële instrumenten op een aanvullend rendement (naast een gegarandeerde uitkering). Het tijdstip en/of de hoogte hiervan is afhankelijk van de beslissing van de emittent.
Dubieuze leningEen lening die onvolwaardig en/of oninbaar is.
Due diligence onderzoekonderzoek dat wordt uitgevoerd bij overnames of bij de uitgifte van nieuwe aandelen en/of obligaties waarbij de koper respectievelijk de bank die de emissie verzorgd de administratie van de over te nemen partij of de uitgevende instelling onderzoekt.
Dunne handelAls er op de beurs weinig handel is en relatief kleine orders enorme uitslagen kunnen veroorzaken.
DurfkapitaalSterk risicodragend kapitaal, meestal gestoken in een beginnende onderneming. Ook wel "Venture Capital" genoemd. Het gaat hier vaak om de financiering van startende ondernemingen met een sterk groeipotentieel.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *