LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen C

Begrippen

Beursbegrippen C

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

CAGRCompound Annual Growth Rate. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage van een belegging of ander element van de ondernemingsactiviteiten over een periode van een aantal jaar. De berekeningsformule is als volgt: (actuele waarde/basiswaarde)^(1/aantal jaren)-1.
Call-optieDoor een call-optie te kopen krijgt u het recht om bepaalde aandelen te kopen tegen een koers die u vooraf heeft ingesteld. U speculeert hiermee op een koersstijging. Door een call-optie te schrijven neemt u de plicht op u om aandelen te verkopen tegen een koers die u vooraf heeft ingesteld. U speculeert hiermee op een koersdaling.
Call-spreadGelijktijdige long- en short-positie in twee verschillende calls met gelijke expiratiedatum. Het opbrengstprofiel is 0 onder de laagste uitoefenprijs, en het verschil tussen de twee uitoefenprijzen boven de hoogste uitoefenprijs.
Capital Asset Pricing Model(CAPM) model dat in de jaren 60 werd geïntroduceerd om risico’s van aandelen portefeuilles te meten (zie ook Beta). Aan de hand van historische analyse over een grote reeks van jaren wordt de gevoeligheid van een specifiek aandeel weergegeven in relatie tot de gevoeligheid van de totale beurs. Een belangrijk uitgangspunt bij het CAPM is dat beleggers in staat zijn om gediversifeerde portefeuilles samen te stellen. Hierdoor gaat het CAPM ervan uit dat beleggers slechts een risicopremie eisen die alleen uitgaat van systematisch risico. Het CAPM en de daarbinnen gehanteerde Beta’s zijn voornamelijk toepasbaar bij beursgenoteerde ondernemingen. Een punt van kritiek op dit model is onder andere dat het uitgaat van prijzen (beurskoersen). Er zijn immers veel factoren die een incidentele invloed op de beurskoers van een aandeel kunnen hebben.
Cash conversie effectiviteitNetto-kasstroom uit operationele activiteiten uitgedrukt als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten.
Cash dividendDividend uitgekeerd in geld.
Cash FlowVrije geldstroom. Het bedrag dat jaarlijks door de verstrekkers van het vermogen (eigen en vreemd) aan het bedrijf kan worden onttrokken zonder dat toekomstige vrije geldstromen daarmee in gevaar komen.
Cash flow hedgeAfdekking van het risico op schommelingen in de kasstromen van een actief of een verplichting of van een verwachte toekomstige transactie en die voortkomen uit variabele koersen of prijzen.
Cash Ratio(Kasgeld plus direct in geld om te zetten waardepapier) / Kort vreemd vermogen
CDOCollateralised Debt Obligation. Amerikaanse term voor een structuur op basis van obligaties, leningen of andere vermogenswaarden. De betaling van de hoofdsom en de rente wordt gefinancierd met de kasstromen uit de onderliggende vermogenswaarden. Een CDO is een categorie asset-backed security.
CDO2Collateralised Debt Obligation Squared. Gestructureerd kredietderivaat met tranches van andere gestructureerde kredietderivaten als onderliggende waarde. Dit maakt de CDO2 risicovoller dan de reguliere CDO.
CDSCredit Default Swap Contract waarmee het kredietrisico op een financieel instrument kan worden verzekerd.
CEOChief Executive Officer, in het Nederlands de topman, of voorzitter van de directie of Bestuursvoorzitter.
Certificaat (van aandeel)Stuk dat de plaats inneemt van een aandeel. Certificaten hebben doorgaans dezelfde winstrechten als aandelen, maar zijn (vaak) niet stemgerechtigd.
"CF"-stukkenAandelen of obligaties waarvan de dividend- of couponbetaling collectief wordt geregeld door het Centrum voor Fondsenadministratie. Maakt het tijdrovend knippen van coupons of dividenden overbodig (zie ook "K"-stukken).
CFDContract for differences. Futurescontract waarbij de verrekeningsverschillen in contanten worden betaald in plaats van via levering van fysieke goederen of effecten.
ClaimRecht dat aandeelhouders, via daartoe aangewezen dividendbewijs, in staat stelt in te schrijven op een emissie. Vertegenwoordigt een bepaalde waarde en kan ter beurze worden verhandeld.
Clean fair valueReële waarde, exclusief het ongerealiseerde deel van de gelopen rente.
ClearingAdministratieve afhandeling van effecten-, future- en optietransacties door een clearinginstituut en de financiële instellingen die bij dat clearinginstituut zijn aangesloten (de ‘clearing members’).
CollateralDekking die aangehouden moet worden bij het aangaan van een verplichting, tenzij het gaat om een verplichting tot verkoop van stukken en deze gedekt wordt door de stukken zelf (zie "cover").
Combined ratioDe verhouding tussen de geïnde premies en de totale kosten van de verzekeraar (schadelast, commissies en algemene kosten). De combined ratio geldt alleen voor Niet-levenverzekeringen.
CommissarisFunctionaris bij een BV of NV die vanuit het belang van de onderneming toezicht uitoefent op en raad geeft aan de directie van de vennootschap.
Commissionair (ook Broker")Beurslid dat bemiddelt bij aan- en verkopen van effecten.
ComplianceAfdeling die verantwoordelijk is voor het bewaken en beheren van de risico’s die samenhangen met de naleving van wet- en regelgeving. De Compliance Officers van Fortis adviseren daarnaast het management, de businesses en individuele
medewerkers over de (naleving van de) interne gedragscode.
CondorEen gelijktijdige positie in 4 verschillende optieseries met dezelfde expiratiedatum. In de buitenste 2 series wordt een long positie ingenomen, en in elk van de tussenliggende een short-positie. Deze positie is equivalent aan het kopen van een spread en het verkopen van een hogere spread, met een even groot verschil tussen de uitoefenprijzen als de eerste spread. Een condor heeft een maximale opbrengst als de koers zich bij expiratie bevindt tussen de twee binnenste uitoefenprijzen.
Conjunctuur barometerStatistisch instrument waarmee een omslag in de economische groeicyclus voortijdig kan worden gesignaleerd.
Consolidatie patroonDit is een patroon dat aangeeft dat er een periode van rust is ingetreden in de voorafgaande trendmatige koersontwikkelingen. In deze periode zien we een koersontwikkeling die meest zijwaarts verloopt. Na deze periode wordt over het algemeen de voorgaande trend hervat.
Consumenten financieringKorte of middellange kredietverlening aan particulieren voor een speciaal doel, zoals de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. Woonfinanciering valt hier niet onder.
Contante waarde berekeningWaarderingsmethode waarbij verwachte toekomstige kasstromen verdisconteerd worden tegen een rentevoet die de tijdswaarde van het geld uitdrukt alsook een risicopremie die een weerspiegeling vormt van de extra opbrengst die beleggers verlangen om het risico te compenseren op lagere kasstromen dan verwacht. (Eng: Discounted cash flow method)
Continuatie patroonEen patroon dat aangeeft dat de aan het patroon voorafgaande trend waarschijnlijk zal worden voortgezet. Het wordt ook wel voortzettingspatroon genoemd.
ContrarianBelegger die precies het tegenovergestelde doet van hetgeen de grote stroom beleggers doet.
Controlerend belangEen belang zo groot dat de aandeelhouder over voldoende stemgerechtigde aandelen beschikt om in een aandeelhoudersvergadering beslissingen te kunnen nemen.
ConvergentieAls meerdere technische analyse signalen samenvallen op of rond hetzelfde koersniveau en zo elkaar bevestigen.
ConversieIn de financiële wereld staat dit bijvoorbeeld voor de conversie van obligaties in aandelen. De converteerbare obligaties kunnen onder voorwaarden worden omgewisseld in aandelen.
Converteerbare obligatieObligatie die onder bepaalde voorwaarden en gedurende bepaalde tijd kan worden omgewisseld (geconverteerd) in aandelen van dezelfde onderneming. Conversie regels worden doorgaans bij de emissie aangegeven.
Core businessDe kernactiviteiten van een onderneming.
CorneringIllegale prijsbeïnvloeding door een kleine groep beleggers.
Corporate bondObligatie die door een bedrijf is uitgegeven.
Corporate financeAlgemene term voor kapitaalmarktdiensten voor de financiering van fusies, overnames, buyouts, etc.
Corporate governanceHet systeem waarmee ondernemingen worden geleid en bestuurd. De corporate governance structuur bepaalt hoe de rechten en verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de verschillende partijen zoals de directie, het management, de aandeelhouders en overige belanghebbenden, en bepaalt de regels en procedures voor het nemen van besluiten. Hierdoor bepaalt het ook de structuur waarmee de doelstellingen van de onderneming worden gesteld, en de middelen om deze doelen te bereiken en de prestaties te bewaken.
CorrespondentBuitenlandse instelling, die gebruikt wordt om aan- en verkopen te realiseren en voor het bewaren c.q. doorgeven van buitenlandse effecten.
COSO ERMRaamwerk voor Enterprise Risk Management (ERM) van de Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) in de Verenigde Staten.
CouponBewijs dat dient om de rente van een obligatie te incasseren. Bedrag en datum van uitbetaling staan (bijna) altijd op de coupon vermeld.
CouponbladHet deel van een obligatie dat een aantal coupons bevat.
CouponrenteDe rente op een obligatie
CPBCentraal Plan Bureau, het economisch adviesorgaan en rekeninstituut van de regering dat onderdeel is van het Ministerie van Economische Zaken.
CPIConsumer price index. De Consumenten Prijs Index, een cijfer dat maandelijks door de Amerikaanse overheid bekend wordt gemaakt en een belangrijke graadmeter voor de inflatie is.
CrashEen crash of het minder in gebruik geraakte woord "krach", betreft een grote instorting van de aandelenkoersen en aandelen indices.
Credit rating agencyCredit rating agencies zijn organisaties als het Amerikaanse Standard & Poor’s en Moody’s die banken en bedrijven beoordelen op hun kredietwaardigheid. Zij geven daarbij zogenaamde ‘ratings’ die variëren van de hoogste rating AAA (triple A) voor bedrijven die als risicoloos worden gezien tot ratings als BB of lager voor risicovolle ondernemingen.

Het waren onder andere fouten in hun ratings die in augustus 2007 de subprime crises veroorzaakten.

Credit spreadHet renteverschil tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties (ook wel ‘credits’ genoemd).
Cross-sellingStrategie waarbij een bestaand klantenbestand voor een bepaald product wordt gebruikt als bron van potentiële klanten voor andere producten.
Cumulatief preferente aandelenAandeel met een voorkeursrecht ten aanzien van de winstverdeling, waaraan het recht is verbonden alsnog het dividend te ontvangen dat in één of meer vorige jaren niet werd uitgekeerd.
Current RatioVlottende activa / Kort vreemd vermogen (= current assets / current liabilities)
CustodyEngelse benaming voor wat we hier "bewaarneming" noemen.

Overeenkomst, meestal tussen een belegger en een bank maar eventueel ook een agent of een trustbedrijf, waarbij de belegger effecten, goud of andere kostbaarheden tegen betaling in bewaring geeft bij de bank.

Cyclische aandelenAandelen die gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *