LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen B

Begrippen

Beursbegrippen B

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Baisse Achteruitgang van de economische bedrijvigheid. In de effectenwereld: aanhoudende daling van de koersen, ook wel contramine of bear-market genoemd.
Bankbrief Een obligatie welke doorlopend uitgegeven wordt door een (spaar)bank.
Bankverzekeren Het verkopen van verzekeringsproducten via bankkantoren.
Basel II Geactualiseerd kader van het Basel Comité voor Bankentoezicht voor de manier waarop (toezichthouders van) banken het vereiste vermogen voor kredietrisico’s berekenen. Basel II stelt verder nieuwe eisen aan operationele risico’s (fraude, IT). Basel II rust op drie pijlers: solvabiliteitseisen, het evaluatieproces door de toezichthouders en marktdiscipline.
Basispunten Eén basispunt is gelijk aan 0,01% van het rendement op een obligatie. 100 basispunten is gelijk aan één procentpunt.
Bear Market Een bear market is een markt met dalende aandelenkoersen en een negatief vooruitzicht. De uitleg voor deze naam is het feit dat de beer van boven naar beneden aanvalt.
Bear Market Rally Een tijdelijke opwaartse beweging van de beurs in een structurele bear market. Dit kunnen zeer heftige opwaartse bewegingen van vele procenten zijn. Het is vaak net zo snel weer over als dat het begon.
Bedrijfs opbrengsten Netto omzet en overige bedrijfsopbrengsten.
Begrotings tekort De situatie waarbij de overheidsuitgaven groter zijn dan de overheidsinkomsten.
Beheerd vermogen Het totaal van de beleggingen (bijv. aandelen, obligaties, vastgoed) die een financiële dienstverlener of fondsbeheerder in opdracht van klanten beheert.
Beige Book Rapport dat twee weken voor iedere meeting van het Federal Open Market Committee (FOMC) bekend wordt gemaakt en de basis vormt voor het rentebesluit van de Federal Reserve Board (FED). Het geeft een beeld van de economische condities in elk van de 12 districten van de Federal Reserve. Het rapport is vernoemd naar de kleur van zijn kaft.
Bel 20 index De belangrijkste aandelenindex op de Brussel Euronext Exchange, de effectenbeurs van Brussel. De Bel20-index is de barometer van de prestaties van de 20 meest verhandelde Belgische aandelen op de Brusselse beurs.
Beleggersgiro Systeem waarmee op een eenvoudige manier belegd kan worden in de huisfondsen van een bank.
Beleggings contract Een levenverzekeringscontract dat het financieel risico overdraagt, maar geen significant verzekeringsrisico.
Beleggingsfonds Een mandje aandelen uitgegeven door een financiële instelling.
Beleggings horizon De periode waar de belegger zijn beleggingen doet of zijn posities wil aanhouden.
Benchmark Objectieve maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.
Benjamin Graham Professor aan de Columbia University. Schrijver van het standaardboek over Value Investing. Warren Buffett was één van zijn leerlingen.
Besloten derivaat (in een contract) Een component van een hybride(samengesteld) instrument dat tevens een niet-afgeleid basiscontract omvat. Het basiscontract kan een obligatie of aandeel, een lease-overeenkomst, een verzekeringscontract of een aan- of verkoopcontract.
Bestens order Order om een effectentransactie tijdens de openingsuren van de beurs na aankomst op de beurs tegen de eerstvolgende koers te laten uitvoeren.
Beta Maatstaf voor marktrisico. De Beta van de marktportefeuille is 1, een Beta van minder dan 1 geeft aan dat de koers van de belegging minder fluctueert ten gevolge van marktrisico dan die van de marktportefeuille, bij een grotere Beta fluctueert de koers meer.
Betaaldatum De dag dat het bedrijf/instelling de rente of dividend in geld ter beschikking stelt.
Beursnotering In de Officiële Prijscourant opgenomen koersen van ter beurze verhandelde aandelen, obligaties e.d.
Beurstijd De officiële beurstijd is van 9.00 tot 17.30 uur, gedurende welke tijd op de beurs van Amsterdam en Brussel doorlopend genoteerde effecten kunnen worden gekocht en/of verkocht. Sommige optie series hebben afwijkende tijden.
Beurswaarde Beurswaarde, ook wel "marktkapitalisatie" is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de geldende koers van het aandeel.
Bewaarloon Kosten die de Nederlandse banken berekenen voor het in open bewaring nemen van effecten.
Bewaarneming (open) Open bewaarneming houdt in dat de bank naast het bewaren van de effecten in een depot tevens bevoegd is alle andere handelingen te verrichten die samenhangen met effectenbezit.
Bewaarneming (gesloten) Van gesloten bewaarneming is sprake indien de belegger via een kluiscontract waardezaken, bijvoorbeeld effecten, in een kluis bij de bank aanhoudt.
Biedkoers De prijs die geboden wordt voor een effect of derivaat op de beurs
Biedprijs De prijs voor welke een belegger effecten wil kopen, maar er geen verkopers zijn die voor deze prijs hun effecten van de hand willen doen.
Blue chip De term “blue chip” verwijst doorgaans naar aandelen van grote ondernemingen met een hoge marktwaarde.
Boekbied
Hoogste bedrag waar kopers voor willen kopen. Deze richtprijs wordt afgegeven door de beurs.
Boeklaat Laagste bedrag waar verkopers voor willen verkopen. Deze richtprijs wordt afgegeven door de beurs.
Bollingerbands Bollingerbands vormen een band rondom de Moving Average (MA), in het Nederlands ook wel voortschrijdend gemiddelde genoemd. Standaard is dit een 20-daags MA. De band wordt berekend uit de standaardafwijking in de MA-periode, vermenigvuldigd met een bandfactor (standaard 2). Omdat de bandbreedte van de Bollingerbands afhankelijk is van de standaardafwijking, neemt de bandbreedte toe wanneer de volatiliteit van het fonds toeneemt, en wordt de band smaller naarmate de koers stabieler wordt.
Borgstelling Een verbintenis gesteld ten gunste van een tegenpartij die aan een derde de waarborg biedt dat de tegenpartij aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Indien de tegenpartij in gebreke blijft kan de derde beroep doen op deze verbintenis om zijn verliezen te vergoeden.
Broker Beurslid dat bemiddelt bij aan- en verkopen van effecten.
Bruto geboekte premies Totale premies (al dan niet verdiend) voor in een bepaalde periode aangegane of aangenomen verzekeringscontracten, zonder aftrek van in herverzekering gegeven premies.
Bruto-instroom Totaal van de brutopremies en beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling.
Buffett, Warren ‘s Werelds beroemdste en rijkste belegger. Opgeleid door de econoom Benjamin Graham, die Value Investing aanhing.

Zie hier meer over Warren Buffett

Bull Market Een Bull market is een markt met stijgende aandelenkoersen en een positief vooruitzicht. De uitleg voor deze naam is het feit dat de stier van beneden naar boven aanvalt.
Business-to-business (Afk: B-to-B) De uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen.
Business-to-consumer (Afk. (B-to-C) De uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen en hun particuliere klanten.
Butterfly Een gelijktijdige positie in 3 verschillende, en achtereenvolgende optieseries met dezelfde expiratiedatum. In de buitenste 2 series wordt een long positie ingenomen, en in de middelste een 2 maal zo grote short-positie. Deze positie is equivalent aan het kopen van een call-spread en het verkopen van de eerstvolgende call-spread. Een butterfly heeft een maximale opbrengst als de koers zich bij expiratie bevindt rond de middelste uitoefenprijs.
Bijzondere waarde vermindering Een daling van de waarde waarbij de boekwaarde van de activa de realiseerbare waarde overtreft. De boekwaarde wordt dan via de resultatenrekening gereduceerd tot de realiseerbare waarde.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *