LADEN

Typ om te zoeken

Beurs begrippen lijst

Begrippen

Beurs begrippen lijst

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

 

AAAClassificatie van het kredietrisico van ondernemingen met een lettersysteem. Afkomstig van het Amerikaanse Standard & Poor”s of Moody”s Investor Service. Is een classificatie van het kredietrisico van ondernemingen met een lettersysteem. AAA staat voor beste kwaliteit.
AandeelBewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming. Houders van aandelen zijn stemgerechtigd in de aandeelhoudersvergaderingen (AVA) en hebben tevens recht op (een deel van) de winst.
Aandeel aan toonderEen bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap dat niet op naam is gesteld waardoor het makkelijk verhandelbaar is.
AandeelhouderMede-eigenaar van een onderneming.
aandeelhouders rendementDe totale waarde van de aandelen (inclusief herbelegging dividend)
Aandelen emissieUitgifte van nieuwe aandelen.
Aandeel op naamEen bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder waardoor het niet zonder meer overdraagbaar is zoals een aandeel aan toonder.
Aandelen optie regelingEen stimuleringsregeling die werknemers in staat stelt rechtstreeks te profiteren van de bedrijfsprestaties. De deelnemers krijgen een optie op het kopen van aandelen tegen een vooraf vastgelegde inschrijvingsprijs.
Aandelen splitsingOude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een Aandelensplitsing ligt de prijs van de nieuwe aandelen bijgevolg altijd lager dan de vroegere prijs. Lagere prijzen komen de liquiditeit ten goede.
AanlappenHet verkopen van effecten.
Aanmerkelijk belang5% of meer van alle aandelen van een onderneming.
AanwijzingWanneer de koper van een optie of warrant zijn recht uitoefent, wordt de schrijver van de opties of warrant aangewezen om zijn plicht tot levering of afname na te komen. Eng: assignment.
Achtergestelde schuld (lening)Een lening (of effect) dat lager staat in de rangorde van schulden die aanspraak kunnen maken op activa en inkomsten. Deze lening komt altijd nog voor de aandeelhouders.
Acid TestVlottende activa exclusief voorraden / Kort vreemd vermogen
Actieve fondsenFondsen waarin veel handel wordt gedreven.
Activa(gemiddelde totale activa)
Het gemiddelde van de som van groepsvermogen en schulden over twee opeenvolgende jaren.
Administratie kantoorKantoor die aandelen en obligaties koopt en daartegenover aan het publiek certificaten van die effecten uitgeeft. Het stemrecht op de aandelen blijft dan bij het administratiekantoor. Dit wordt regelmatig door bedrijven als zodanig ook ingesteld.
ADR(“American Depository Receipt”) Door een Amerikaanse bank uitgegeven certifcaat van een buitenlands aandeel dat in het land van herkomst in bewaring is gegeven.ADR’s zijn bedoeld om Amerikaanse beleggers in staat te stellen op eenvoudige wijze in buitenlandse ondernemingen te beleggen. Een bank koopt aandelen in een niet-Amerikaanse onderneming en geeft in de Verenigde Staten ADR’s uit voor deze aandelen. Hoewel het hier niet-Amerikaanse aandelen betreft, worden de ADR’s verhandeld in Amerikaanse dollars. De bank ontvangt het dividendbedrag steeds in de valuta waarin het dividend wordt uitgekeerd, maar rekent de ontvangen bedragen om naar Amerikaanse dollars om de houders van ADR’s uit te betalen. Houders van ADR’s hebben stemrecht maar hebben geen stem in rechtenkwesties.
AdvieskoersKoers die voor opening van de beurs wordt afgegeven ter indicatie van de verwachte openingskoers.
AEX indexDe belangrijkste aandelenindex op de Amsterdam Euronext Exchange, de effectenbeurs van Amsterdam. De AEX-index is de barometer van de prestaties van de 25 meest verhandelde Nederlandse aandelen op de Amsterdamse beurs.
AfloopmaandDe maand waarin het optie- of warrantrecht vervalt, ook wel expiratiemaand.
AFMNederlandse beurswaakhond. De instantie die toeziet op het eerlijke verloop van de economische bedrijvigheid in Nederland.
AfschrijvingenVrije geldstromen worden gecorrigeerd voor afschrijvingen. Afschrijvingen zijn immers kosten die geen uitgaven zijn. Wel rust er op afschrijvingen een zogenaamd belastingvoordeel aangezien deze aftrekbaar zijn voor bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting.
AfstempelenVerlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de vennootschap.
AftermarktHandel in een aandeel na beursintroductie.
AgioPositief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde van een aandeel of obligatie.
AgiobonusUitkering in aandelen ten laste van de agioreserve. Over deze uitkering behoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
AgioreserveReserve, ontstaan door uitgifte van aandelen tegen een koers die hoger is dan de nominale waarde.
à la baisseSpeculeren op een koersdaling.
à la hausseSpeculeren op een koersstijging.
All or None orderEen order die in zijn geheel moet worden uitgegeven of helemaal niet.
All time highHoogste notering van een effect tot nu toe.
All time lowLaagste notering van een effect tot nu toe.
AlphaStatistische meting van de volatiliteit van een aandeel, veroorzaakt door andere factoren dan de markt.
Amerikaans typeWarrants of opties die op elk moment kunnen worden uitgeoefend, vanaf hun uitgifte tot op hun vervaldag.
AMEXAmerican Stock EXchange. Eén van de Amerikaanse beurzen.
AmortisatieAfschrijving van de goodwill.
AMX IndexGraadmeter voor het “middensegment” (midkap-index) van de Nederlandse aandelenmarkt volgend op de 25 grootste fondsen die de AEX-index vormen. Het gewicht van de vijfentwintig geselecteerde fondsen wordt bepaald door de marktkapitalisatie, omzet in de handel in de vrij verhandelbare aandelen en de beurswaarde.
Angel InvestorEen investeerder (vaak Private Equity) die het risico neemt om een startende bedrijf te financieren.
AppreciatieWaardestijging van een valuta ten opzichte van een andere valuta.
ArbitrageHet gelijktijdig op verschillende markten kopen en verkopen van effecten om gebruik te maken van koersverschillen.
ASASAmsterdam Security Account system, waarbij op de Amsterdamse beurs kan worden gehandeld in certificaten van buitenlandse aandelen.
As, if and when issuedDe handel in nog niet uitgegeven effecten. Deze handel is niet officiëel. De transacties worden pas geldig nadat de stukken daadwerkelijk zijn uitgegeven.
AskEen vermelding achter een koersnotering die betekent dat tegen die koers geen transacties konden worden gedaan. Het aanbod is groter dan de vraag.
Asset ManagementProfessionele beheer van vermogens van particulieren en instituten.
Asset mixDe verdeling van een beleggingsportefeuille over aandelen, onroerend goed, obligaties, liquiditeiten, etc.
Asset playBeursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan de beurskoers.
Assignment (aanwijzing)Bij geschreven (short) opties. Het worden ?aangewezen? om de onderliggende waarden te verkopen (geschreven callopties), dan wel te kopen (geschreven putopties).
At the money, around the moneyEen optie met een uitoefenprijs die gelijk is aan of die dicht bij de koers ligt van de onderliggende waarde.
At marketOpdracht om tegen de best mogelijke prijs te kopen of te verkopen.
At the moneyDe koers van de onderliggende waarde is vrijwel gelijk aan de uitoefenprijs van de optie of warrant
Autonome groeiGroei van een onderneming op eigen kracht (exclusief groei door overnames, desinvesteringen of wisselkoersbewegingen).
AVAAlgemene vergadering van aandeelhouders.
Iedere beursgenoteerde onderneming is verplicht minstens één keer per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Nederlandse ondernemingen moeten hun aandeelhouders ten minste 15 dagen voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis stellen van de vergadering. Van deze bepaling mag alleen worden afgeweken indien alle aandeelhouders daarmee akkoord gaan.
BaisseAchteruitgang van de economische bedrijvigheid. In de effectenwereld: aanhoudende daling van de koersen, ook wel contramine of bear-market genoemd.
BankbriefEen obligatie welke doorlopend uitgegeven wordt door een (spaar)bank.
BankverzekerenHet verkopen van verzekeringsproducten via bankkantoren.
Basel IIGeactualiseerd kader van het Basel Comité voor Bankentoezicht voor de manier waarop (toezichthouders van) banken het vereiste vermogen voor kredietrisico’s berekenen. Basel II stelt verder nieuwe eisen aan operationele risico’s (fraude, IT). Basel II rust op drie pijlers: solvabiliteitseisen, het evaluatieproces door de toezichthouders en marktdiscipline.
BasispuntenEén basispunt is gelijk aan 0,01% van het rendement op een obligatie. 100 basispunten is gelijk aan één procentpunt.
Bear MarketEen bear market is een markt met dalende aandelenkoersen en een negatief vooruitzicht. De uitleg voor deze naam is het feit dat de beer van boven naar beneden aanvalt.
Bedrijfs opbrengstenNetto omzet en overige bedrijfsopbrengsten.
Begrotings tekortDe situatie waarbij de overheidsuitgaven groter zijn dan de overheidsinkomsten.
Beheerd vermogenHet totaal van de beleggingen (bijv. aandelen, obligaties, vastgoed) die een financiële dienstverlener of fondsbeheerder in opdracht van klanten beheert.
Beige BookRapport dat twee weken voor iedere meeting van het Federal Open Market Committee (FOMC) bekend wordt gemaakt en de basis vormt voor het rentebesluit van de Federal Reserve Board (FED). Het geeft een beeld van de economische condities in elk van de 12 districten van de Federal Reserve. Het rapport is vernoemd naar de kleur van zijn kaft.
Bel 20 indexDe belangrijkste aandelenindex op de Brussel Euronext Exchange, de effectenbeurs van Brussel. De Bel20-index is de barometer van de prestaties van de 20 meest verhandelde Belgische aandelen op de Brusselse beurs.
BeleggersgiroSysteem waarmee op een eenvoudige manier belegd kan worden in de huisfondsen van een bank.
Beleggings contractEen levenverzekeringscontract dat het financieel risico overdraagt, maar geen significant verzekeringsrisico.
BeleggingsfondsEen mandje aandelen uitgegeven door een financiële instelling.
Beleggings horizonDe periode waar de belegger zijn beleggingen doet of zijn posities wil aanhouden.
BenchmarkObjectieve maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.
Benjamin GrahamProfessor aan de Columbia University. Schrijver van het standaardboek over Value Investing. Warren Buffett was één van zijn leerlingen.
Besloten derivaat (in een contract)Een component van een hybride(samengesteld) instrument dat tevens een niet-afgeleid basiscontract omvat. Het basiscontract kan een obligatie of aandeel, een lease-overeenkomst, een verzekeringscontract of een aan- of verkoopcontract.
Bestens orderOrder om een effectentransactie tijdens de openingsuren van de beurs na aankomst op de beurs tegen de eerstvolgende koers te laten uitvoeren.
BetaMaatstaf voor marktrisico. De Beta van de marktportefeuille is 1, een Beta van minder dan 1 geeft aan dat de koers van de belegging minder fluctueert ten gevolge van marktrisico dan die van de marktportefeuille, bij een grotere Beta fluctueert de koers meer.
BetaaldatumDe dag dat het bedrijf/instelling de rente of dividend in geld ter beschikking stelt.
BeursnoteringIn de Officiële Prijscourant opgenomen koersen van ter beurze verhandelde aandelen, obligaties e.d.
BeurstijdDe officiële beurstijd is van 9.00 tot 17.30 uur, gedurende welke tijd op de beurs van Amsterdam en Brussel doorlopend genoteerde effecten kunnen worden gekocht en/of verkocht. Sommige optie series hebben afwijkende tijden.
BeurswaardeBeurswaarde, ook wel “marktkapitalisatie” is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de geldende koers van het aandeel.
BewaarloonKosten die de Nederlandse banken berekenen voor het in open bewaring nemen van effecten.
Bewaarneming (open)Open bewaarneming houdt in dat de bank naast het bewaren van de effecten in een depot tevens bevoegd is alle andere handelingen te verrichten die samenhangen met effectenbezit.
Bewaarneming (gesloten)Van gesloten bewaarneming is sprake indien de belegger via een kluiscontract waardezaken, bijvoorbeeld effecten, in een kluis bij de bank aanhoudt.
BiedkoersDe prijs die geboden wordt voor een effect of derivaat op de beurs
BiedprijsDe prijs voor welke een belegger effecten wil kopen, maar er geen verkopers zijn die voor deze prijs hun effecten van de hand willen doen.
Blue chipDe term “blue chip” verwijst doorgaans naar aandelen van grote ondernemingen met een hoge marktwaarde.
Boekbied
Hoogste bedrag waar kopers voor willen kopen. Deze richtprijs wordt afgegeven door de beurs.
Boeklaat Laagste bedrag waar verkopers voor willen verkopen. Deze richtprijs wordt afgegeven door de beurs.
BorgstellingEen verbintenis gesteld ten gunste van een tegenpartij die aan een derde de waarborg biedt dat de tegenpartij aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Indien de tegenpartij in gebreke blijft kan de derde beroep doen op deze verbintenis om zijn verliezen te vergoeden.
BrokerBeurslid dat bemiddelt bij aan- en verkopen van effecten.
Bruto geboekte premiesTotale premies (al dan niet verdiend) voor in een bepaalde periode aangegane of aangenomen verzekeringscontracten, zonder aftrek van in herverzekering gegeven premies.
Bruto-instroomTotaal van de brutopremies en beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling.
Buffett, Warren’s Werelds beroemdste en rijkste belegger. Opgeleid door de econoom Benjamin Graham, die Value Investing aanhing. Zie hier meer over Warren Buffett
Bull MarketEen Bull market is een markt met stijgende aandelenkoersen en een positief vooruitzicht. De uitleg voor deze naam is het feit dat de stier van beneden naar boven aanvalt.
Business-to-business(Afk: B-to-B) De uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen.
Business-to-consumer(Afk. (B-to-C) De uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen en hun particuliere klanten.
ButterflyEen gelijktijdige positie in 3 verschillende, en achtereenvolgende optieseries met dezelfde expiratiedatum. In de buitenste 2 series wordt een long positie ingenomen, en in de middelste een 2 maal zo grote short-positie. Deze positie is equivalent aan het kopen van een call-spread en het verkopen van de eerstvolgende call-spread. Een butterfly heeft een maximale opbrengst als de koers zich bij expiratie bevindt rond de middelste uitoefenprijs.
Bijzondere waarde verminderingEen daling van de waarde waarbij de boekwaarde van de activa de realiseerbare waarde overtreft. De boekwaarde wordt dan via de resultatenrekening gereduceerd tot de realiseerbare waarde.
CAGRCompound Annual Growth Rate. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage van een belegging of ander element van de ondernemingsactiviteiten over een periode van een aantal jaar. De berekeningsformule is als volgt: (actuele waarde/basiswaarde)^(1/aantal jaren)-1.
Call-optieDoor een call-optie te kopen krijgt u het recht om bepaalde aandelen te kopen tegen een koers die u vooraf heeft ingesteld. U speculeert hiermee op een koersstijging. Door een call-optie te schrijven neemt u de plicht op u om aandelen te verkopen tegen een koers die u vooraf heeft ingesteld. U speculeert hiermee op een koersdaling.
Call-spreadGelijktijdige long- en short-positie in twee verschillende calls met gelijke expiratiedatum. Het opbrengstprofiel is 0 onder de laagste uitoefenprijs, en het verschil tussen de twee uitoefenprijzen boven de hoogste uitoefenprijs.
Capital Asset Pricing Model(CAPM) model dat in de jaren 60 werd geïntroduceerd om risico’s van aandelen portefeuilles te meten (zie ook Beta). Aan de hand van historische analyse over een grote reeks van jaren wordt de gevoeligheid van een specifiek aandeel weergegeven in relatie tot de gevoeligheid van de totale beurs. Een belangrijk uitgangspunt bij het CAPM is dat beleggers in staat zijn om gediversifeerde portefeuilles samen te stellen. Hierdoor gaat het CAPM ervan uit dat beleggers slechts een risicopremie eisen die alleen uitgaat van systematisch risico. Het CAPM en de daarbinnen gehanteerde Beta’s zijn voornamelijk toepasbaar bij beursgenoteerde ondernemingen. Een punt van kritiek op dit model is onder andere dat het uitgaat van prijzen (beurskoersen). Er zijn immers veel factoren die een incidentele invloed op de beurskoers van een aandeel kunnen hebben.
Cash conversie effectiviteitNetto-kasstroom uit operationele activiteiten uitgedrukt als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten.
Cash dividendDividend uitgekeerd in geld.
Cash FlowVrije geldstroom. Het bedrag dat jaarlijks door de verstrekkers van het vermogen (eigen en vreemd) aan het bedrijf kan worden onttrokken zonder dat toekomstige vrije geldstromen daarmee in gevaar komen.
Cash flow hedgeAfdekking van het risico op schommelingen in de kasstromen van een actief of een verplichting of van een verwachte toekomstige transactie en die voortkomen uit variabele koersen of prijzen.
Cash Ratio(Kasgeld plus direct in geld om te zetten waardepapier) / Kort vreemd vermogen
CDOCollateralised Debt Obligation. Amerikaanse term voor een structuur op basis van obligaties, leningen of andere vermogenswaarden. De betaling van de hoofdsom en de rente wordt gefinancierd met de kasstromen uit de onderliggende vermogenswaarden. Een CDO is een categorie asset-backed security.
Certificaat (van aandeel)Stuk dat de plaats inneemt van een aandeel. Certificaten hebben doorgaans dezelfde winstrechten als aandelen, maar zijn (vaak) niet stemgerechtigd.
“CF”-stukkenAandelen of obligaties waarvan de dividend- of couponbetaling collectief wordt geregeld door het Centrum voor Fondsenadministratie. Maakt het tijdrovend knippen van coupons of dividenden overbodig (zie ook “K”-stukken).
CFDContract for differences. Futurescontract waarbij de verrekeningsverschillen in contanten worden betaald in plaats van via levering van fysieke goederen of effecten.
ClaimRecht dat aandeelhouders, via daartoe aangewezen dividendbewijs, in staat stelt in te schrijven op een emissie. Vertegenwoordigt een bepaalde waarde en kan ter beurze worden verhandeld.
Clean fair valueReële waarde, exclusief het ongerealiseerde deel van de gelopen rente.
ClearingAdministratieve afhandeling van effecten-, future- en optietransacties door een clearinginstituut en de financiële instellingen die bij dat clearinginstituut zijn aangesloten (de ‘clearing members’).
CollateralDekking die aangehouden moet worden bij het aangaan van een verplichting, tenzij het gaat om een verplichting tot verkoop van stukken en deze gedekt wordt door de stukken zelf (zie “cover”).
Combined ratioDe verhouding tussen de geïnde premies en de totale kosten van de verzekeraar (schadelast, commissies en algemene kosten). De combined ratio geldt alleen voor Niet-levenverzekeringen.
CommissarisFunctionaris bij een BV of NV die vanuit het belang van de onderneming toezicht uitoefent op en raad geeft aan de directie van de vennootschap.
Commissionair (ook Broker”)Beurslid dat bemiddelt bij aan- en verkopen van effecten.
ComplianceAfdeling die verantwoordelijk is voor het bewaken en beheren van de risico’s die samenhangen met de naleving van wet- en regelgeving. De Compliance Officers van Fortis adviseren daarnaast het management, de businesses en individuele
medewerkers over de (naleving van de) interne gedragscode.
CondorEen gelijktijdige positie in 4 verschillende optieseries met dezelfde expiratiedatum. In de buitenste 2 series wordt een long positie ingenomen, en in elk van de tussenliggende een short-positie. Deze positie is equivalent aan het kopen van een spread en het verkopen van een hogere spread, met een even groot verschil tussen de uitoefenprijzen als de eerste spread. Een condor heeft een maximale opbrengst als de koers zich bij expiratie bevindt tussen de twee binnenste uitoefenprijzen.
Conjunctuur barometerStatistisch instrument waarmee een omslag in de economische groeicyclus voortijdig kan worden gesignaleerd.
Consolidatie patroonDit is een patroon dat aangeeft dat er een periode van rust is ingetreden in de voorafgaande trendmatige koersontwikkelingen. In deze periode zien we een koersontwikkeling die meest zijwaarts verloopt. Na deze periode wordt over het algemeen de voorgaande trend hervat.
Consumenten financieringKorte of middellange kredietverlening aan particulieren voor een speciaal doel, zoals de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. Woonfinanciering valt hier niet onder.
Contante waarde berekeningWaarderingsmethode waarbij verwachte toekomstige kasstromen verdisconteerd worden tegen een rentevoet die de tijdswaarde van het geld uitdrukt alsook een risicopremie die een weerspiegeling vormt van de extra opbrengst die beleggers verlangen om het risico te compenseren op lagere kasstromen dan verwacht. (Eng: Discounted cash flow method)
Continuatie patroonEen patroon dat aangeeft dat de aan het patroon voorafgaande trend waarschijnlijk zal worden voortgezet. Het wordt ook wel voortzettingspatroon genoemd.
ContrarianBelegger die precies het tegenovergestelde doet van hetgeen de grote stroom beleggers doet.
Controlerend belangEen belang zo groot dat de aandeelhouder over voldoende stemgerechtigde aandelen beschikt om in een aandeelhoudersvergadering beslissingen te kunnen nemen.
ConvergentieAls meerdere technische analyse signalen samenvallen op of rond hetzelfde koersniveau en zo elkaar bevestigen.
ConversieIn de financiële wereld staat dit bijvoorbeeld voor de conversie van obligaties in aandelen. De converteerbare obligaties kunnen onder voorwaarden worden omgewisseld in aandelen.
Converteerbare obligatieObligatie die onder bepaalde voorwaarden en gedurende bepaalde tijd kan worden omgewisseld (geconverteerd) in aandelen van dezelfde onderneming. Conversie regels worden doorgaans bij de emissie aangegeven.
Core businessDe kernactiviteiten van een onderneming.
CorneringIllegale prijsbeïnvloeding door een kleine groep beleggers.
Corporate bondObligatie die door een bedrijf is uitgegeven.
Corporate financeAlgemene term voor kapitaalmarktdiensten voor de financiering van fusies, overnames, buyouts, etc.
Corporate governanceHet systeem waarmee ondernemingen worden geleid en bestuurd. De corporate governance structuur bepaalt hoe de rechten en verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de verschillende partijen zoals de directie, het management, de aandeelhouders en overige belanghebbenden, en bepaalt de regels en procedures voor het nemen van besluiten. Hierdoor bepaalt het ook de structuur waarmee de doelstellingen van de onderneming worden gesteld, en de middelen om deze doelen te bereiken en de prestaties te bewaken.
CorrespondentBuitenlandse instelling, die gebruikt wordt om aan- en verkopen te realiseren en voor het bewaren c.q. doorgeven van buitenlandse effecten.
COSO ERMRaamwerk voor Enterprise Risk Management (ERM) van de Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) in de Verenigde Staten.
CouponBewijs dat dient om de rente van een obligatie te incasseren. Bedrag en datum van uitbetaling staan (bijna) altijd op de coupon vermeld.
CouponbladHet deel van een obligatie dat een aantal coupons bevat.
CouponrenteDe rente op een obligatie
CPBCentraal Plan Bureau, het economisch adviesorgaan en rekeninstituut van de regering dat onderdeel is van het Ministerie van Economische Zaken.
CPIConsumer price index. De Consumenten Prijs Index, een cijfer dat maandelijks door de Amerikaanse overheid bekend wordt gemaakt en een belangrijke graadmeter voor de inflatie is.
CrashEen crash of het minder in gebruik geraakte woord “krach”, betreft een grote instorting van de aandelenkoersen en aandelen indices.
Credit rating agencyCredit rating agencies zijn organisaties als het Amerikaanse Standard & Poor’s en Moody’s die banken en bedrijven beoordelen op hun kredietwaardigheid. Zij geven daarbij zogenaamde ‘ratings’ die variëren van de hoogste rating AAA (triple A) voor bedrijven die als risicoloos worden gezien tot ratings als BB of lager voor risicovolle ondernemingen.Het waren onder andere fouten in hun ratings die in augustus 2007 de subprime crises veroorzaakten.
Credit spreadHet renteverschil tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties (ook wel ‘credits’ genoemd).
Cross-sellingStrategie waarbij een bestaand klantenbestand voor een bepaald product wordt gebruikt als bron van potentiële klanten voor andere producten.
Cumulatief preferente aandelenAandeel met een voorkeursrecht ten aanzien van de winstverdeling, waaraan het recht is verbonden alsnog het dividend te ontvangen dat in één of meer vorige jaren niet werd uitgekeerd.
Current RatioVlottende activa / Kort vreemd vermogen (= current assets / current liabilities)
CustodyEngelse benaming voor wat we hier “bewaarneming” noemen.Overeenkomst, meestal tussen een belegger en een bank maar eventueel ook een agent of een trustbedrijf, waarbij de belegger effecten, goud of andere kostbaarheden tegen betaling in bewaring geeft bij de bank.
Cyclische aandelenAandelen die gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen.
DagorderOrder die gedurende 1 handelsdag op de beurs loopt. Als de transactie aan het eind van de handelsdag niet is uitgevoerd, dan vervalt de dagorder.
Daisy chainEen groep beleggers (‘keten van madeliefjes’) die gezamenlijk schijnhandel bedrijven met als doel er buitenstaanders in te betrekken die vervolgens het slachtoffer worden van winstnemingen van de groep.
DAXDeutscher Aktienindex. De Duitse beursgraadmeter van de 30 belangrijkste aandelen op de beurs van Frankfurt.
Debt RatioVreemd vermogen / (Eigen vermogen + Vreemd vermogen).
Debt Equity RatioDe verhouding vreemd vermogen: eigen vermogen. Vaak wordt deze ratio bij banken gehanteerd bij het beoordelen van nieuwe financieringsaanvragen.
Debt to Equity RatioVreemd vermogen / Eigen vermogen
DeelnemingEen entiteit waarin Fortis invloed van betekenis heeft en die geen dochteronderneming of belang in een joint venture is.
Deelnemings vrijstellingOm te voorkomen dat in een situatie waarin een vennootschap een 5% belang of meer in een andere vennootschap heeft over dezelfde winst twee maal vennootschapsbelasting wordt geheven kennen we in Nederland de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. De aandeelhouder is in dat geval vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting over het belang.
Deep discount bondObligatie met een rente die onder de marktrente en een uitgiftekoers die onder de nominale waarde ligt.
Defensieve aandelenRedelijk veilige en zekere aandeel. Er treden weinig veranderingen in de markt op en deze bedrijven zijn niet erg gevoelig voor conjunctuurschommelingen.
DeflatieDaling van het algemene prijspeil oftewel de waardevermeerdering van het geld die ervan het gevolg is.
Dekkings aankopenHet terugkopen van effecten of valuta’s die men eerder heeft verkocht zonder ze daadwerkelijk in bezit te hebben.
Dekkings verplichting (margin)Het vereiste bedrag aan dekking dat als saldo of in de vorm van effecten moet worden aangehouden ter dekking van short posities.

Bij geschreven call- of putopties: het saldo op de rekening dat moet worden geblokkeerd om zekerheid te geven omtrent het nakomen van de aangegane verplichting.

Bij geschreven call- of putopties: het saldo op de rekening dat moet worden geblokkeerd om zekerheid te geven omtrent het nakomen van de aangegane verplichting.DeltaDe Delta geeft aan hoeveel een optie stijgt (of daalt) per euro stijging (of daling) van het aandeel. Delta is dus een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijs van de optie verandert ten opzichte van een verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Delta is daarnaast een maat voor de synthetische positie in de onderliggende waarde. De maximale synthetische positie voor een aandelenoptie is 100, delta is in dat geval gelijk aan 1. Voor opties met een delta van bijna 1 geldt dat zij diep “in-the-money” zijn en de prijs nagenoeg evenveel verandert als de prijs van de onderliggende waarde. Voor opties met een uitoefenprijs die ongeveer gelijk is aan de huidige prijs van het aandeel (“at-the-money”) is de delta ongeveer 0,50, ofwel 50 stukken. Opties waarvoor een lage premie wordt betaald (“out-of-the-money”) hebben een nog lagere hefboom.

Voorts is Delta de zogenaamde hedge-ratio. Wilt u een aandelenoptiepositie afdekken met een positie in de stukken (hedgen betekent letterlijk delta-neutraal maken), dan geeft de delta aan hoeveel stuks aandelen er tegenover elke optie dienen te worden ge- of verkocht.

Ook zegt Delta iets over de kans dat de optie in-the-money zal expireren. Delta toont de perceptie van de markt omtrent de kans dat de optie bij expiratie geld waard zal zijn.Deponering(bericht)Moment dat de effecten in het depot van de belegger gedeponeerd zijn.Deponerings bewijsDit is een bewijs van aandeelhoudersschap dat men verkrijgt van de bank waarmee men toegang krijgt tot de aandeelhoudersvergadering.DepositoGeld op een bankrekening tegen een vaste rente.DepotmarginOnderpand bestaand uit effecten dat fungeert als dekking van ongedekt geschreven opties.DepotVerzameling van effecten die u heeft gekocht. U kunt meerdere depots hebben. Uw depotnummer is gelijk aan uw effentenrekeningnummer.DepreciatieWaardevermindering van een munteenheid ten opzichte van andere valuta.DerivaatFinancieel instrument (op of buiten beurs verhandeld) waarvan de koers direct afhangt (‘afgeleid is van’) de waarde van één of meer onderliggende waarden, bijvoorbeeld aandelenindexen, schuldpapier, goederenprijzen, andere afgeleide instrumenten, een andere overeengekomen prijsindex of een regeling.DesinvesteringHet afstoten van een activiteit of onderdeel van een onderneming.DevaluatieWaardevermindering van een nationale munt door die munt ten opzichte van munteenheden van andere landen goedkoper te maken.Diagonale call-spreadEen combinatie van een gekochte en een geschreven call-optie met verschillende uitoefenprijzen en expiraties.DisagioEen waardepapier is minder waard dan de nominale waarde.DisconterenEen rekenkundige methodiek waarbij individuele jaarlijkse vrije geldstromen tegen een vermogenskostenvoet contant gemaakt worden naar het waarderingsmoment.DiscontoDe rente die de centrale bank de aangesloten banken in rekening brengt voor het lenen van geld.Discount rateDe discount rate is de rente die gerekend wordt voor leningen die Amerikaanse banken ontvangen van hun regionale Federal Reserve Bank.DivergentieAls een koers een nieuwe top of bodem neerzet, terwijl een bijbehorende indicator dat niet doet.DividendUitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Wordt meestal één of twee maal per jaar uitgekeerd. Meervoud is Dividenden.Dividend belastingVoorheffing op inkomstenbelasting. Wordt bij uitbetaling van het dividend altijd ingehouden.Dividend bewijsDeel van een aandeel dat recht geeft op het dividend.Dividend rendementHet uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van het aandeel.Dividend renseigneringBanken en brokers zijn verplicht één maal per jaar aan de fiscus een overzicht van de aan klanten uitgekeerde dividenden te verstrekken.Dividend reserveDit is de reserve die een onderneming in goede jaren kan vormen om in jaren waarin het minder goed gaat toch dividend uit te kunnen keren aan de aandeelhouders.DNBDe Nederlandsche Bank.Dochter ondernemingDochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin een ander bedrijf, direct of indirect, het financiële en operationele beleid kan sturen teneinde voordelen uit deze activiteiten te verwerven (‘zeggenschap’). Dit hout in dat de moederonderneming tenminste 50% van de aandelen in bezit heeft.Doorlopende order Order die meerdere dagen blijft lopen op de beurs. De doorlooptijd van de order kunt u zelf invoeren. Houd er rekening mee dat u bij doorlopende orders het risico loopt een hogere provisie te moeten betalen, doordat uw order gedurende meerdere beursdagen uitgevoerd kan worden. Kijk in de voorwaarden bij uw bank/broker.

Een doorlopende order bij opties loopt tot en met de expiratie datum van de betreffende optie.

DoorrollenHet vervangen van een bepaalde optiepositie door een optiepositie met een latere afloopmaand of verdere uitoefenprijs.Dow JonesDe belangrijkste aandelenindex op de New York Stock Exchange (NYSE), de beurs van New York. De Dow Jones Index is de barometer van de prestaties van de meest verhandelde aandelen op de NYSE. Afkorting (DJIA)

Dit is overigens een zeer ouderwetse ongewogen index die wordt samengesteld door redacteuren van Dow Jones. zie https://www.beursbox.nl/2006/10/dow-jones-index-uitleg.html

Down trendEen periode waarin een koers in de grafiek lagere toppen en lagere bodems vormt.DPF“Discretionary Participation Feature” (discretionaire winst deling)Het recht van houders van bepaalde verzekeringscontracten en/of financiële instrumenten op een aanvullend rendement (naast een gegarandeerde uitkering). Het tijdstip en/of de hoogte hiervan is afhankelijk van de beslissing van de emittent.Dubieuze leningEen lening die onvolwaardig en/of oninbaar is.Due diligence onderzoekonderzoek dat wordt uitgevoerd bij overnames of bij de uitgifte van nieuwe aandelen en/of obligaties waarbij de koper respectievelijk de bank die de emissie verzorgd de administratie van de over te nemen partij of de uitgevende instelling onderzoekt.Dunne handelAls er op de beurs weinig handel is en relatief kleine orders enorme uitslagen kunnen veroorzaken. DurfkapitaalSterk risicodragend kapitaal, meestal gestoken in een beginnende onderneming. Ook wel “Venture Capital” genoemd. Het gaat hier vaak om de financiering van startende ondernemingen met een sterk groeipotentieel.EBITEarnings before intrest and taxes. Netto winst plus rente plus belastingen.EBITDAEarnings Before Intrest, Taxes, Depreciation and Amortisation. Netto winst plus rente plus belastingen plus afschrijvingen plus amortisaties.ECBEuropese Centrale BankEconomic indicatorsAmerikaanse statistische cijfers die een beeld geven van de economische bedrijvigheid in Amerika.

Leading indicatores kijken vooruit

Lagging indicators kijken terug

EffectenVerzamelnaam voor aandelen, obligaties en andere waardepapieren.Effecten arbitrageHet door de beroepshandel profiteren van koersverschillen voor eenzelfde fonds op hetzelfde tijdstip op verschillende beurzen.Effecten portefeuilleDe verzameling aandelen, obligaties en andere financiële waarden, waarin het vermogen van de belegger is belegd.Effecten leen transactiesLening van een effect van de ene partij aan de andere, die op zijn beurt het effect dient terug te bezorgen op de eindvervaldag van de transactie. Een dergelijke lening is veelal gewaarborgd. Dit type van transacties geeft aan de eigenaar van het effect de mogelijkheid om een bijkomend rendement te behalen.Effectieve waarde (of beurswaarde)De waarde die effecten vertegenwoordigen bij verkoop op de beurs.Eigen vermogenHet resterende deel van de activa van een entiteit na aftrek van alle passiva. Financiële instellingen zijn verplicht voldoende eigen vermogen aan te houden om aan hun verplichtingen jegens klanten te kunnen voldoen.Elliott WaveMethode tot analyse van de beurzen die is ontwikkeld door Ralph Elliott, een accountant uit Amerika. Pas later bleek door Bolton dat de methode heel veel van doen heeft met de reeksen die Fibonacci ontdekte.

Een prachtig boek over de methode is de klassieker “Key to Market Behavior.”

EMAExponential Moving Average of in Nederlands: exponentieel voortschrijdend gemiddelde.

Het gewone voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste ‘x’ dagen en wordt na iedere dag opnieuw berekend. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde wijkt hier van af doordat de laatste dagen zwaarder worden meegerekend dan de eerste dagen, waardoor recente koersbewegingen beter worden gevolgd.

Emerging marketsLanden en markten die achtergebleven zijn bij de “Westerse economieën en landen”. Ook wel Opkomende Markten of Groeilanden, die heel kansrijk zijn en ene hoge economische groei kennen.EmissieUitgifte van nieuwe effecten.Employee benefitsGeheel van niet verplichte verzekeringen en andere voorzieningen die werknemers, naast hun salaris, ontvangen in ruil voor door hen verrichte diensten.EurobondEen eurobond is een leningsvorm die in de markt wordt aangeboden op een tijdstip dat de uitgevende instelling de omstandigheden gunstig achten. Slechts kort van te voren zal dus een aankondiging van een dergelijke lening gedaan worden. Ook de inschrijvingskoers wordt kort voor de inschrijving bekend. In de meeste gevallen zal de inschrijving franco geschieden. Obligatielening, geëmitteerd op een Europese kapitaalmarkt, welke luidt in een valuta die anders is dan de valuta van het land waarin de onderneming is gevestigd.EurodollarEurodollars zijn dollars die door niet-ingezetenen van de Verenigde Staten worden gedeponeerd bij een bank buiten de VS, zonder daar te worden omgezet in lokale munt.Eurotop-100 indexHonderd meest belangrijke aandelen op de diverse Europese beurzen.EVAEconomic Value Added

 

Waarderingsmethodiek ontwikkeld door Stern & Stewart. Per jaar wordt berekend wat de zogenaamde economic profit is. Dit wordt verkregen door het resultaat van (ROIC-WACC) te vermenigvuldigen met het geïnvesteerde kapitaal. De aldus verkregen economic profits van ieder jaar worden contant gemaakt tegen de WACC naar het waarderingsmoment. Hieruit blijkt dat waarde alleen wordt gecreëerd indien ROIC > WACC. Met andere woorden als het rendement op het geïnvesteerde kapitaal hoger is dan de gewogen gemiddelde kostenvoet van het totale vermogen.ExKoers van een aandeel waar bonus, claim, dividend etc al van af is.Ex-dividendDe aandelen die ex-dividend worden gekocht of verkocht, geven geen recht meer op het dividend over het achterliggende jaar.Executie waardeWaarde van een goed bij gedwongen openbare verkoop.ExerciseBij gekochte (long) opties is het het uitoefenen van het recht tot kopen (calloptie) of verkopen (putoptie) van de onderliggende waarden. Mogelijk tot de zaterdag na expiratie.Exhaustion gapIn Nederlands: Uitputtingsgap. Deze komt voor aan het eind van een belangrijke trendbeweging. Het is als het ware een laatste plotselinge sprong naar boven of naar beneden. Het wordt gewoonlijk binnen enkele candles gevuld en als dat gebeurt dan is dat een teken van een waarschijnlijke trendomkeer.Expiratie cyclusDe maanden waarin opties van een bepaalde optieklasse aflopen noemt men een cyclus. Er zijn drie cycli: -jan, apr, jul en okt -feb, mei, aug en nov -mrt, jun, sept en dec.Expiratie datumDe afloopdatum van een optie, waarop de opties voor het laatst tot 16.00 uur kunnen worden verhandeld. Dit is de derde vrijdag van de afloopmaand van de optie.Expiratie maandDe maand waarin de optie of warrent afloopt.FalconSpeciale Call Optie met een lange looptijd. L in fa l con staat voor “Long”.FactoringEen vorm van bedrijfsfinanciering waarbij een bedrijf uitstaande vorderingen tegen een vergoeding overdraagt aan een factoringmaatschappij die de debiteurenadministratie, risicodekking en financiering van vorderingen voor haar rekening neemt.FasconEen speciale Call Optie met een korte looptijd. S staat voor “Short”.FEDFederal Reserve Board of America. Het financieel coördinerende bankenstelsel van Amerika, ingesteld in 1913. Amerika is opgedeeld in 12 Federal Reserve Districts met ieder een Federal Reserve Bank. Deze banken vormen samen het Federal Reserve System.FibonacciFibonacci was een Italiaanse wiskundige die leefde in de 13e eeuw. Hij vond een getallen reeks waarvan het nieuwe getal steeds bestaat uit de som van de twee voorgaande getallen : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, enz. Als we een getal delen door het voorgaande dan blijkt de uitkomst steeds 1,618 te zijn. Als we een getal delen door het volgende getal dan is de uitkomst steeds 0,618. Later is ontdekt dat deze ratio’s behalve op allerlei natuurkundige fenomenen ook op koersen kunnen worden toegepast en men kwam zo tot de ontdekking dat retracements vaak met de percentages 38,2%, 50% of 61,8% plaatsvinden.

Zie hier meer over Fibonacci.

FIBORFrankfurt Interbank Offered Rates, het rentetarief op deposito’s dat Duitse banken onderling hanteren.Fill or kill orderOrder die in zijn geheel direct moet worden uitgevoerd, gebeurt dat niet onmiddelijk na plaatsing dan wordt de order automatisch geroyeerd.Financiële leaseLeaseovereenkomst die vrijwel alle aan de eigendom van een actief verbonden risico’s en beloningen overdraagt. De eigendom kan uiteindelijk wel of niet worden overgedragen.Financierings tekortTekort op de rijksbegroting dat wordt gedekt doordat de overheid obligatieleningen op de kapitaalmarkt uitzet.FixatieMogelijkheid om met behoud van hetzelfde rekeningnummer naar een andere financiële instelling over te gaan.Fixed settlementHet systeem van de effectenbeurs waarbij levering en betaling (settlement) van effecten beide binnen 3 werkdagen na de transactiedatum plaats moet vinden.Flauwe handelBeursstemming waarbij praktisch alle koersen naar beneden gaanFlippenBeursjargon voor aandelen Philips.FlitskapitaalKapitaal dat in een onderdeel van een seconde elektronisch van het ene naar het andere land of werelddeel wordt verplaatst.FondscodeCode waaronder een effect op de beurs wordt verhandeld, een code die bestaat uit een combinatie van cijfers en/of letters. Ieder effect heeft zijn eigen fondscode. Iedere beurs heeft zijn eigen codes.Fondsen reglementVoorschrift van de AEX-effectenbeurs waarin staat vermeld wat de vereisten voor notering aan deze beurs zijn.FractieDelen van aandelen, te verkrijgen door te beleggen door middel van een Beleggersgiro.Free floatHet deel (of het percentage) van het aandelenkapitaal dat niet in handen is van strategische beleggers en dus vrij verhandelbaar is op de financiële markten.Front RunningOnethische handel door brokers waarmee zij vooruit lopen op verwachte grote effectenorders op basis van interne informatie, die door de financiële instelling nog niet aan de klanten ter beschikking is gesteld.FTISymbool voor de future op de AEX-index.FTI-contractEen termijncontract oftewel future op de AEX-index. Eén FTI-contract vertegenwoordigt een waarde van 200 keer de AEX-index. Bij een AEX van 600 bijvoorbeeld komt dat neer op een hoeveelheid aandelen met een tegenwaarde van 200×600=120000 Euro met een samenstelling die overeenkomt met die van de AEX-index.FTSESpreek uit ‘Foetsie’, is de naam van de Engelse top beurs index.FTSE-100 indexFinancial Times Index waarin 100 in London genoteerde aandelen zijn opgenomen. Deze index wordt gezien als de beursbarometer voor de Engelse beurs.FundEngelse term voor beleggingsfonds.Fundamentele analyseDe bestudering van economie, industrie en bedrijfsleven met de bedoeling de juiste waarde van een aandeel van een bedrijf te bepalen. Deze methode richt zich op de beoordeling van de cijfers die door bedrijven worden aangeleverd, op de toelichting die daarop wordt verstrekt en de verwachtingen die worden uitgesproken. Bekendste fundamentele belegger is Warren Buffett, maar ook Peter Lynch is een fundamenteel ingestelde belegger.

www.topaandelen.com is een mooi voorbeeld van een beleggingstipservice die is opgezet vanuit de fundamentele gegevens.

Fund managerDe persoon die de effectenportefeuille van een beleggingsfonds of beleggingsinstelling beheert.FusieHet samengaan van twee bedrijven met als oogpunt een sterkere positie op te bouwen.FutureGestandaardiseerd termijncontract dat op de beurs wordt verhandeld. Risico onbeperkt en dagelijkse afrekening.

Deze financiële overeenkomst verplicht de verkoper een effect (fysieke goederen, een financieel instrument) te kopen (of de koper om te verkopen) op een vooraf overeengekomen datum tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Future op een aandelenindexEen termijncontract met als onderliggende waarde de betreffende index. Bij het aflopen ervan op de expiratiedatum wordt het verschil afgerekend tussen de aankoopkoers en de waarde van de aandelenindex.GammaDe snelheid waarmee Delta verandert wordt uitgedrukt in Gamma. Gamma geeft aan hoeveel de Delta toe (of afneemt) als het aandeel een euro stijgt (of daalt). Gamma is positief voor de koper (iemand met een long positie) en negatief voor de schrijver van een optie (short positie).GapEen gat in de grafiek tussen de slotkoers en de openingskoers van de volgende dag als de opening buiten de tradingrange van de handel van de vorige dag valt. GarantiefondsBeleggingsfonds met een beperkte looptijd en een gegarandeerde minimale waarde op de einddatum.GDPGross Domestic Product, in Nederland het bruto binnenlands product of afgekort BBP. Het is één van de meest bekende economische indicators.Geamortiseerde kostprijsBedrag waarvoor het financieel actief of de financiële verplichting bij de eerste opname in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde geaccumuleerde afschrijving van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag, en verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.GearingEen percentage dat uitdrukking geeft aan de verhouding tussen het geleend kapitaal en het aandelenkapitaal van een onderneming, ook bekend als de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen (VV/EV). Gewoonlijk wordt de gearing gedefinieerd als de nettoschuld gedeeld door het aandelenkapitaal, uitgedrukt als een percentage. De exacte definitie kan echter per situatie verschillen. Hoe hoger het percentage dat deze rekensom oplevert, hoe groter het “hefboomeffect” (stijging van de rentabiliteit op het eigen vermogen als gevolg van het aantrekken van geleend kapitaal) van een onderneming. De nettogearing kan worden bepaald door in de berekening de kassaldo’s in mindering te brengen op het geleend kapitaal.Gedaan bieden(Is plusteken in prijscourant) Op erbij vermelde koers is wel gehandeld (niet alles), doch er bestaat nog vraag op die koers.Gedaan laten(Is minteken in prijscourant) Op erbij vermelde koers is wel gehandeld (niet alles), doch er bestaat nog aanbod op die koers. Bieden (B) en laten (L) wil zeggen dat er wel vraag (bij B) en aanbod (bij L) was, doch dat men niet tot handelen is gekomen.GeldmarktMarkt waarop financiële instellingen op korte termijn geld uitzetten of lenen.Gelimiteerde orderOpdracht om effecten te kopen onder of op een bepaalde maximumkoers of effecten te verkopen op of boven een opgegeven minimumkoers.Geplaatst aandelen kapitaalHet nominale bedrag waarvoor een vennootschap aandelen uit heeft gegeven.Geplaatste aandelenHet aantal aandelen aangeboden voor verkoop aan de beleggers.
Gestorte aandelenAantal aandelen in handen van de beleggers.Gestructureerde kredietenVerzamelterm voor effectenstructuren die zijn ontstaan uit een herindeling van de kasstromen van financiële overeenkomsten (MBS, CMO, ABS, CDO).GifpilHet door het toekennen van extra rechten aan bepaalde bestaande aandeelhouders bemoeilijken van een vijandelijke overname waarbij het dus gaat om een beschermingsconstructie. Dit wordt veel gebruikt bij vijandige overname pogingen, waarbij het zittende bestuur geen trek heeft in de beoogde overname door een derde.Giraal effecten verkeerSysteem waarin de feitelijke levering van effecten is vervangen door girale overboekingen.Glad zittenAlle posities gesloten hebben of minimaal alles gedekt hebben.Good-Till-Date orderOrders die tot een bepaalde dag gelden, hetgeen een Good-Till-Date (GTD)-order wordt genoemd.Good-Till-Cancel orderOrder die meerdere dagen blijft lopen op de beurs. De doorlooptijd van de order kunt u zelf invoeren. Houd er rekening mee dat u bij doorlopende orders het risico loopt een hogere provisie te moeten betalen, doordat uw order gedurende meerdere beursdagen uitgevoerd kan worden. Kijk in de voorwaarden bij uw bank/broker.

Een doorlopende order bij opties loopt tot en met de expiratie datum van de betreffende optie.

Good-Till-Month orderHet is bij sommige banken / brokers mogelijk om einde-maandorders op te geven, zogenoemde Good-Till-Month (GTM)-orders.Good-Till-Week orderEen weekorder geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag in die week en wordt ook wel Good-Till-Week (GTW)-order genoemd.GoodwillBoekhoudkundige term die het verschil weergeeft tussen economische waarde van een onderneming en het zichtbare eigen vermogen.GreenbackPopulaire naam voor de Amerikaanse dollarGreen shoeMogelijkheid verleend aan een syndicaat dat namens een emittent een emissie uitvoert, om de omvang van een plaatsing van aandelen binnen een afgesproken termijn te kunnen aanpassen, dit om indien nodig de koers te kunnen reguleren of optimaal te kunnen profiteren van een succesvolle plaatsing. Bij een succesvolle plaatsing worden er dan extra aandelen in de markt gezet.GroeifondsAan de beurs genoteerd bedrijf waarvan een sterke groei wordt verwacht. Beleggers lopen bij aandelen van zo’n bedrijf met de koerswaardering vooruit op toekomstige winsten en gaan dus akkoord met een enorme koers/winst verhouding die later maar waargemaakt moet worden.GroenfondsBeleggingsfonds dat belegt in zogenaamde ‘groene’ projecten, projecten in het belang van de bescherming van natuur en milieu.GuidanceEngels woord dat ‘richtsnoer’ of ‘voorlichting’ betekent en in de aandelenmarkt gebruikt wordt voor de bekendmaking van de vooruitzichten van een onderneming. Zo kan een bedrijf bij de bekendmaking van kwartaalcijfers bijvoorbeeld een ‘positive guidance’ of een ‘disappointing guidance’ geven, hetgeen positieve respectievelijk tegenvallende vooruitzichten betekent. Deze vooruitzichten kunnen net als de kwartaalcijfers van invloed zijn op de koers van een aandeel.Hang Seng indexBeursgraadmeter van de aandelenbeurs in Hongkong.HausseOpgang in de conjunctuur. Langdurige stijging van de aandelenkoersen (= bull market).Head and shouldersTechnische Analyse patroon in de koersgrafiek met achtereenvolgens een lage, een hoge en weer een lagere top. Het patroon dat in het Nederlands bekend staat onder de naam hoofd en schouders patroon geeft een trendomslag aan.Hedge accountingOpname van de compenserende effecten van veranderingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument en de reële waarde van het afgedekte instrument in de resultatenrekening van dezelfde periode.Hedge FundEen veelal besloten fonds dat vaak met veel vreemd vermogen en een enorme hefboom speculatieve posities inneemt.HedgingHet afdekken tegen koersrisico.Hefboom effectIndien voor vreemd vermogen een lagere vergoeding wordt betaald dan voor eigen vermogen, zal het aantrekken van vreemd vermogen resulteren in een hoger rendement op het eigen vermogen. Er wordt dan gesproken over het rendement op het eigen vermogen “levered” ook wel aangeduidt als Rel (return on equity levered) of Kel (Kosten eigen vermogen levered).HoekmanToen er nog echt een beursvloer bestand was dit de man op de beursvloer die de prijs van een aandeel bepaalde, afhankelijk van vraag en aanbod. Deze mannen stonden vroeger in de hoeken van de beursvloer, vandaar de term “hoekman”.HomepageDe startpagina van een website, de “toegangspoort” tot de rest van de site. De homepage is de pagina die standaard als eerste wordt getoond wanneer een gebruiker een website als beursbox.nl bezoekt.HoofdfondsenDe 25 meest actieve fondsen op de Nederlandse effectenbeurs, verzameld in de AEX index.Horizontale optiestrategieEen positie in opties die het beste rendeert bij een gematigde of vlakke ontwikkeling van de koers van het onderliggende aandeel.HTMLEen afkorting van “HyperText Markup Language”: de standaardtaal voor het opmaken en vormgeven van webpagina’s op het World Wide Web.HTTPEen afkorting van “HyperText Transport Protocol”: het internetprotocol dat door World Wide Web browsers wordt gebruikt om informatie van servers op te halen en te tonen.HuisfondsBeleggingsfonds van een bank.IFRSAfkorting voor International Financial Reporting Standards (voorheen International Accounting Standards (IAS)). De standaard internationale boekhoudregels voor het opstellen van jaarrekeningen per 1 januari 2005 voor alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie, die de jaarcijfers beter vergelijkbaar maken en beter inzicht in de financiële positie en resultaten verschaffen.Immaterieel vast actiefEen identificeerbaar, niet-monetair actief zonder fysieke vorm.Implied volatilityDe beweeglijkheid van een optie die in een optieprijs verwerkt is, uitgedrukt als standaarddeviatie, in procenten van de koers.Incourante fondsenVeelal minder bekende of door kleine maatschappijen uitgegeven effecten die niet op de officiële beurs en meestal niet dagelijks worden verhandeld.In de wind gaanHet speculeren op een daling door stukken te verkopen die men nog niet heeft, met de bedoeling deze stukken tegen de leveringstijd goedkoper te kunnen aanschaffen en zo voordeel te behalen. Ook wel “Short gaan”.IndexoptiesOptiecontracten die gekoppeld zijn aan een index zoals bijvoorbeeld de AEX index.IndicatiebedragBedrag dat aangeeft hoeveel financiële ruimte u minimaal moet hebben om een order te kunnen doorsturen naar de beurs. Het indicatiebedrag houdt geen rekening met eventueel te betalen provisiekosten.InflatieStijging van het algemeen prijspeil, wat in feite een waardevermindering van het geld inhoudt.Insider tradingHandel met voorkennis.Institutionele beleggersGrote instellingen als verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen die de door hen ontvangen premies beleggen.Interim-dividendTussentijdse winstuitkering. Gaat vooraf aan het later te bepalen slotdividend.Intermodaal vervoerContainertransportsector.InternetWereldwijd netwerk van computers, gebaseerd op een gemeenschappelijk, gestandaardiseerd protocol.InterventieHet ingrijpen door centrale banken op geld- en valutamarkten met het doel ongewenste rente- of valutakoersontwikkelingen af te remmen of te voorkomen.Inverse rente structuurSituatie waarin de korte rente (geldmarktrente, deposito’s etc.) hoger is dan de lange rente (kapitaalmarktrente, obligaties etc.)Normaal gesproken is dit andersom. Een inverse rentestructuur wordt gezien als de aankondiging van een recessie.Introductie-emissieUitgifte van nieuwe effecten.IPOEng: Initial Public Offering. Eerste beursnotering van aandelen. IRRInternal Rate of Return:

 

Rendementspercentage dat de aantrekkelijkheid van een investering moet aangeven. Bij de berekening van de IRR worden de aanvangsinvestering, de jaarlijkse vrije geldstromen en de eindwaarde (bijvoorbeeld bij een exit door een participatiemaatschappij) geanalyseerd.ISOInternational Organization for Standardization (ISO)
De ISO is een netwerk van nationale normalisatie-instituten uit 146 landen. De ISO werkt samen met internationale organisaties, overheden, industriebranches, het bedrijfsleven en consumentenorganisaties. De ISO is onder meer de bron van de ISO 9000-normen voor kwaliteitsmanagement, de ISO-14000 normen voor milieumanagement en van andere internationale normen voor het bedrijfsleven, de overheden en de maatschappij.
ITEen afkorting van Information Technology: informatietechnologie.JaarnotatieBij het waarderen wordt doorgaans uitgegaan van de eindejaarsnotatie. Dit verondersteld dat alle inkomsten en uitgaven aan het eind van een jaar plaatsvinden. De reden hiervoor is het vereenvoudigen van berekeningen.Japanse CandlesEen door de Japanner Homma ontwikkelde methode om koersen te voorspellen. Meer info op www.japansecandles.nl Joint ventureAfk. “JV”. Een strategische samenwerking tussen twee of meer partijen, die vermogen en kennis inbrengen maar anderszins onafhankelijk blijven opereren.Junk bondEen hoogrentende, zeer risicovolle obligatie, zo genoemd omdat de kwaliteit onder de waarderingsstandaard van de credit rating agencies ligt. Er wordt vanwege het hoge risico een hoge couponrente betaald.Just In TimeEen geïntegreerd plannings-, productie- en transportsysteem waarbij de toelevering van onderdelen exact is afgestemd op de voortgang van het productieproces.Kapitaal marktMarkt voor langlopend kapitaal, waaronder bijvoorbeeld aandelen en obligaties. De rente op de kapitaalmarkt wordt ook wel ‘lange rente’ genoemd.KapitaliserenBij het kapitaliseren wordt een bedrag gedeeld door een percentage. Dit komt in de praktijk nog wel eens voor bij winstcijfers. De methodiek hierbij is dat een winstcijfer wordt genormaliseerd en vervolgens wordt gedeeld door een rendementspercentage. Hierbij wordt expliciet verondersteld dat het genormaliseerde winstcijfer representatief is voor de toekomst. Bij het disconteren worden alle individuele toekomstige bedragen contant gemaakt naar het waarderingsmoment.Kern kapitaalHet totale beschikbare vermogen op groepsniveau, op basis van de definitie van Tier 1-vermogen.Keuze dividendWinstuitkering met keuze voor de aandeelhouder uit een contant of stockdividend.Key reversalWe spreken in twee gevallen van een key reversal :

1. Als de laagste koers van vandaag lager is dan de laagste koers van gisteren, de hoogste koers van vandaag hoger is dan de hoogste koers van gisteren én de slotkoers hoger is dan de slotkoers van gisteren.

2. Onder dezelfde voorwaarden, maar met een slotkoers die lager ligt dan het slot van gisteren. De voorgaande candle wordt als het ware volledig omvat. De key reversal kondigt een trendomkeer aan, in het eerste geval een bodem in het tweede geval een top. Key reversals zijn over het algemeen betrouwbare patronen.

KMOKleine en Middelgrote Ondernemingen. (België)KoersDe prijs waarvoor effecten worden verhandeld op de beurs. De eerste koers van de dag is de openingskoers; de laatste koers van de dag is de slotkoers.KoersdoelOp basis van een patroon of koersbeweging wordt bepaald welk niveau een koers in de toekomst zal gaan bereiken. Veel beleggers nemen winst op een dergelijk punt, omdat de verdere beweging onzeker is. Het is overigens niet altijd zo dat een koersdoel ook altijd wordt gehaald, noch is het zeker dat een beweging bij het bereiken van het koersdoel stopt. Het koersdoel dient feitelijk slechts als richtsnoer.Koers/winst-verhoudingKoers van het aandeel gedeeld door de (geschatte) winst per aandeel (K/W; Engels: P/E). Dit is de meest gebruikte waarderingvorm om de waardering van een aandeel te bepalen. Des te lager, des te goedkoper een aandeel gevonden wordt.Kosten-baten verhoudingDe verhouding tussen de operationele en algemene kosten enerzijds en de nettobaten anderzijds. Hoe lager de kostenbatenverhouding, des te efficiënter een bedrijf opereert. Ook wel ‘efficiency ratio’ genoemd.Krediet schade verhoudingDe verhouding tussen specifieke voorzieningen en gemiddelde risicogewogen verplichtingen uit kredieten. Ook wel ‘verliezen op leningen’ genoemd.“K”-stukkenKlassieke stukken/effecten.LaatkoersDe prijs waartegen bepaalde beleggers een bepaald effect willen verkopen.LadderingEind negentiger jaren werd door zakenbanken bij beursintroducties de hype in stand gehouden door gebruik te maken van “laddering”. De begeleidende bank eiste van verschillende brokers dat zij vlak na de beursgang aandelen gingen opkopen om zo de koers kunstmatig hoog te houden. In ruil hiervoor kregen ze dan bij de volgende beursintroductie extra aandelen aangeboden, waarmee het verlies van de koersmanipulatie ruimschoots overtroffen kon worden. Laddering door de zakenbanken heeft naast flipping en het uitbrengen van ten onrechte lovende analistenrapporten in grote mate bijgedragen aan het bewust creëren of in stand houden van de internethype.Lange renteRente op deposito’s met een looptijd langer dan vijf jaar.LeasingEen overeenkomst waarbij een partij iets voor langere termijn huurt in ruil voor een door zakelijke zekerheid gedekte langetermijnvordering.Lichting (bericht)Moment waarop de effecten uit het depot van de belegger gehaald worden.LimietkoersUw maximumkoers voor het kopen of minimumkoers voor het verkopen van aandelen. De limietkoers vult u zelf in bij het plaatsen van een order.LimietorderOrder waarbij u een minimale of een maximale prijs opgeeft die u wilt ontvangen of betalen voor de effecten.LimiterenHet bij een beursorder opgeven tegen welke maximale koers men wenst te kopen of tegen welke minimale koers men wenst te verkopen.Liquide middelenDirect ter beschikking staand geld zoals het eigen geld in kas en op de bankrekening.LogaritmischIn een grafiek met lineaire schaal wordt de koersverandering op de verticale as steeds met dezelfde afstand per koerseenheid weergegeven. Een verandering van bijvoorbeeld 50 naar 100 Euro is even groot als die van 500 naar 550 Euro. In het eerste geval betekent dit een verdubbeling van de koers, terwijl in het tweede geval slechts sprake is van een stijging met 10%. De grafiek geeft in feite de verhoudingen niet juist weer. Dit is met name in lange termijn grafieken en in grafieken van volatiele aandelen een nadeel, omdat men bij grote koersuitslagen in een grafiek geen juist beeld krijgt van het belang van een koersstijging- of daling. Dit is op te lossen door een grafiek met een logaritmische schaalverdeling te gebruiken, gelijke procentuele bewegingen leiden dan tot gelijke afstanden op de verticale as. Stijgt de koers dan van 50 naar 100 Euro dan geeft dat in afstand dezelfde beweging als bijvoorbeeld een stijging van 100 naar 200 Euro.Lokale marktDeel van de Euronext aandelenmarkt waar aandelen van qua omzet kleinere Nederlandse bedrijven worden verhandeld.Long positieHet bezit van (eventueel op termijn) gekochte effecten, valuta’s of goederen waartegenover geen verkoop (per gelijke termijn) staat. In de optiehandel ontstaat een long positie door de aankoop van optiecontracten.LooptijdPeriode waarvoor u een order inlegt. Als binnen deze periode uw limietkoers wordt bereikt, wordt uw order uitgevoerd. De looptijd vult u in bij het plaatsen van een order.LossingTerugbetaling van de hoofdsom.LijngrafiekEen grafiek waarin de koersontwikkeling wordt weergegeven door de slotkoersen via een lijn met elkaar te verbinden.M&AEngelse afkorting voor Merger and Aquisition. In het Nederlands, Fusies en Overnames.MACDMoving Average Convergence Divergence.

Een trendvolgende indicator die gevormd wordt door de volgende lijnen :

1. De MACD-lijn die wordt berekend door twee EMA’s (voortschrijdend exponentieel gemiddelden) van de koers van elkaar af te trekken.

2. De trigger-lijn die op zijn beurt wordt bepaald door een exponentieel gemiddelde van die MACD-lijn te berekenen. Er wordt een koopsignaal gegeven wanneer de triggerlijn de stijgende MACD-lijn doorkruist en een verkoopsignaal wanneer de triggerlijn door een dalende MACD-lijn heen gaat.

MACD histogramIn deze weergave van de MACD indicator wordt de triggerlijn afgetrokken van de MACD-lijn en het resultaat wordt weergegeven door middel van een staafdiagram. Doorschrijding van de nullijn geeft dan een koop- of verkoopsignaal.Macro hedgeEen afdekking van een specifiek risico voor een portefeuille van tegoeden of activa.MandjeEen pakket aandelen of valuta’s van een bepaalde samenstelling.MantelVoorkant van een papieren effect waarop de gegevens van de onderneming staan vermeld en onder andere de nominale waarde.MarginDe waarborgsom die dient als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit een futures of geschreven optie contract.Margin verplichtingVerplichting van de beurs om uw geschreven posities te dekken met voldoende geld of aandelen.Market to Book RatioAandelenkoers gedeeld door de boekwaarde per aandeel
(Eng) Net Working Capital to Total Assets
Markt kapitalisatieBeurswaarde. Marktkapitalisatie is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de geldende koers van het aandeel.Markt premieDe premie (rendement) die beleggers eisen, boven de risk free rate, voor het beleggen in aandelen in bedrijven. Deze marktpremie wordt gebruikt voor het bepalen van een vermogenskostenvoet volgens het CAPM en de Build up methode.MiddelenHet op lagere koersen bijkopen van aandelen of opties teneinde de gemiddelde aankoopprijs te verlagen. Deze methode is slechts aan te bevelen onder heel strenge beleggingseisen, daar de eerder ingenomen positie nu op verlies staat. Als dat niet heel zeker een onterecht verlies is, bent u water naar de zee aan het dragen.

Kijkt u hier voor meer informatie over middelen.

MKBAfkorting in Nederland voor Midden- en KleinbedrijfNASDAQNational Association of Securities Dealers Automated Quotations, de elektronische beursvloer van New York.Netto investerings hedgeAfdekking van het financieel risico van een netto investering in een buitenlandse entiteit door een transactie met een compenserend risicoprofiel af te sluiten.Nominale waardeWaarde vermeld op een aandeel of obligatie.Notioneel bedragEen uitdrukking van een aantal eenheden van een valuta, een financieel instrument, een bepaald volume of gewicht dat gespecificeerd wordt in een transactie met derivaten.ObligatiesEen schuldbekentenis van een bedrijf of overheidsinstelling. Koopt u een obligatie, dan verstrekt u in feite een lening. Als vergoeding daarvoor ontvangt u rente. Aan het eind van de looptijd krijgt u de nominale waarde van de obligatie terugbetaald.
Obligaties worden verhandeld op de effectenbeurs. Stijgt de rente, dan dalen de obligatiekoersen. Daalt de rente, dan stijgen de obligatiekoersen.
OESODe Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bestaat uit 30 lidstaten die gecommitteerd zijn aan een democratische regeringsvorm en aan de markteconomie. Deze lidstaten – ook OESO-landen genoemd – vertegenwoordigen de belangrijkste ontwikkelde landen in de wereld.Omgekeerde repo-overeenkomstDe aankoop van effecten met de verplichting die effecten op een vastgestelde datum tegen een hogere prijs weer te verkopen.Onderhandse leningLening tussen twee partijen (geldnemer en geldgever), tot stand gebracht door een beëdigd makelaar en afgesloten via de kapitaalmarkt.Openings veilingAlle orders die ’s morgens voor de opening zijn binnengekomen worden verzameld in het orderboek. Bij de opening is dus een verhoudingsgewijs grote liquiditeit voorhanden. Direct bij de opening vindt een veiling plaats waarbij orders daar waar mogelijk worden gekoppeld aan de in het orderboek aanwezige tegenorders en zo mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt in het NSC-systeem, het verloopt volgens vaste regels en is volledig geautomatiseerd. Naast openingsveilingen kent men op de Amsterdamse beurs ook de veiling in lokale fondsen en de slotveiling.Open InterestOpenstaande opties series die voor de expiratie nog afgewikkeld moeten worden. Hieruit is af en toe goed te halen in welke richting de professionele partijen de beurs graag willen zien. Met het toenemende aantal soorten derivaten is de invloed van de Optie Open Interest flink afgenomen.

Kijk hier voor meer informatie over Open Interest.

Open koopHet kopen van een call- of putoptie waardoor een nieuwe longpositie ontstaat met een recht (openingstransactie).Open verkoopHet verkopen van opties die de belegger niet in zijn bezit heeft (schrijven), waardoor een short positie en een verplichting ontstaat (openingstransactie).Operating leverageVerschil tussen de baten- en kostengroei.Operationele leaseEen overeenkomst die het gebruik van een goed toelaat tegen periodieke betalingen, maar geen overdracht inhoudt van een eigendomstitel. Het financiële risico blijft bij de schuldeiser of leasinggever.Operationele margeHet bedrijfsresultaat gedeeld door de netto verdiende premies. Het bedrijfsresultaat is de winst of het verlies uit alle activiteiten, inclusief het technisch en beleggingsresultaat.OpslagBij de berekening van de vermogenskostenvoet worden opslagen gebruikt om een specifiek component van risico te calculeren.OptieRecht, maar niet de verplichting, om gedurende een vastgestelde termijn een gestandaardiseerde hoeveelheid van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, edelmetaal, etc.) tegen een overeengekomen prijs (uitoefenprijs) te kopen (calloptie) dan wel te verkopen (putoptie).OutperformerEen fonds dat het beter doet dan het gemiddelde (de index).OutsourcingUitbesteding: het inhuren van een dienstverlener voor het uitvoeren van taken die bedrijfsintern worden/werden verricht, bij voorkeur wanneer gespecialiseerde dienstverleners op efficiëntere wijze dezelfde of betere service kunnen bieden dan de onderneming zelf.Overlopende acquisitie kostenKosten van het verwerven van nieuwe en hernieuwde verzekeringen, hoofdzakelijk commissies en uitgaven met betrekking tot underwriting, tussenpersonen en de uitgifte van nieuwe polissen. Deze kosten variëren en houden hoofdzakelijk verband met het aangaan van nieuwe contracten.PandbriefObligatie, uitgegeven door een hypotheekbank.Particuliere verzekerings productenVerzekeringen voor personen en gezinnen, zoals autoverzekeringen en inboedel- en opstalverzekeringen.PMIPurchasing Managers Index oftewel inkoopmanangers index.

Dit Amerikaanse cijfer wordt op regelmatige basis door het instituut ISM bekend gemaakt en vormt onderdeel van de Amerikaanse economic indicators aan de hand waarvan men de staat van de Amerikaanse economie beoordeelt.

PositieHet aantal stuks dat u van een bepaald beleggingsproduct in portefeuille heeft.Preferente aandelenAandelen in een onderneming waarop gewoonlijk ieder jaar een vast dividend wordt uitgekeerd en die in geval van aflossing worden afgelost tegen de nominale waarde. Het dividend is weliswaar vast, maar niet gegarandeerd. Indien het cumulatief preferente aandelen betreft, moet in het desbetreffende jaar eerst achterstallig dividend op preferente aandelen worden uitgekeerd voordat er dividend op gewone aandelen wordt uitgekeerd. Preferente aandelen kunnen aflosbaar zijn, en worden in dat geval op een vaste datum afgelost. Preferente aandelen kunnen ook converteerbaar zijn. Tot slot zijn er zogenaamde winstdelend preferente aandelen, hetgeen betekent dat er op deze aandelen naast het vaste dividend ook een variabel dividend afhankelijk van de prestaties van de onderneming wordt uitgekeerd.Premie-short positieEen positie in opties waarbij per saldo voor meer geld opties geschreven zijn dan gekocht.Premie-long positieEen positie in opties waarbij per saldo voor meer geld opties gekocht zijn dan geschreven.PremieleningObligatie met veelal lage rente, die bij uitloting kans biedt op een extra uitkering (= premie).Private equityEffecten van bedrijven die niet aan een beurs zijn genoteerd. De verkoop van private equity is aan strenge regels gebonden. Omdat een markt ontbreekt moet een belegger zelf een koper vinden als hij zijn aandeel in een dergelijk bedrijf wil verkopen.ProspectusOfficiële publicatie van een onderneming die aandelen of obligaties wil uitgeven.PrijsDe prijs van een onderneming komt tot stand na onderhandelingen. Dit is van een andere orde dan waarde. Economisch handelende subjecten betalen liever een lagere prijs voor een object dan de waarde die zij er aan toekennen. Omgekeerd ontvangen zij liever een hogere prijs voor een object dan de waarde die zij daaraan toekennen. Prijs is in tegenstelling tot waarde niet subjectief. De prijs is een objectieve grootheid. Waarde is subjectief en een rangorde getal. Men gebruikt waarde om keuzes te ordenen en beslissingen te nemen.PullbackNa een uitbraak is de kans groot dat er eerst een beweging terug naar het uitbraakpunt komt voordat de beweging in de richting van de uitbraak wordt voortgezet. Dit noemt men een pullback. Een daling na een uitbraak naar boven noemt men ook wel throwback.Put – Call PariteitWaarde van de Call + Netto verdisconteerde waarde van de uitoefenprijs = Waarde van de Put + Huidige koers van de onderliggende waardePut-optieDoor een put-optie te kopen krijgt u het recht om bepaalde aandelen te verkopen tegen een koers die u vooraf heeft ingesteld. U speculeert hiermee op een koersdaling. Door een put-optie te schrijven neemt u de plicht op u om aandelen te kopen tegen een koers die u vooraf heeft ingesteld. U speculeert hiermee op een koersdaling.Quick RatioVlottende activa exclusief voorraden / Kort vreemd vermogenRARORACAfkorting van Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital. RARORAC is een resultaatsmaatstaf die een consistente relatie legt tussen de risico’s en het rendement van de diverse activiteiten. RARORAC is gelijk aan het risicogewogen rendement gedeeld door het economisch kapitaal, na verwerking van diversificatievoordelen. Het risicogewogen rendement wordt bepaald op basis van het resultaat vóór belastingen en beëindigde activiteiten, waarbij de voorzieningen voor kredietrisico’s worden vervangen door verwachte verliezen (taxatie, conjunctuurneutraal).RealtimeZonder vertraging.Reële waardeBedrag waarvoor een actief (verplichting) kan worden verkregen (aangegaan) of verkocht (vereffend) in een marktconforme (‘at arm’s length’) transactie, tussen bewuste en bereidwillige partijen. (Eng: fair value)Reële waarde afdekkingAfdekking om de blootstelling te beperken aan schommelingen in de reële waarde van een actief, een verplichting, of een vaststaande verbintenis. De schommeling van de reële waarde is verbinden aan een specifiek risico en heeft een invloed op de gerapporteerde nettowinst. (Eng: Fair value hedge)REITReal Estate Investment Trust.

Dit zijn gelijkwaardig aan aandelen verhandelbare stukken waarmee beleggers direct in onroerend goed beleggen. Vaak populair vanwege speciale belastingregeling voor REIT’s.

RendementOpbrengst van een belegging, uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerde bedrag.Rendement eigen vermogenDe verhouding, uitgedrukt in procenten, tussen de nettowinst en het gemiddelde eigen vermogen voor een boekjaar. (ned afkorting: REV) Het REV fungeert als maatstaf voor het rendement dat een bedrijf realiseert op het werkzame kapitaal.

(Eng. “Return On Equity”: ROE)

WPA / Boekwaarde eigen vermogen per aandeel gedeeld door
Rendement totale vermogen (“Return on Assets”: ROA)

Winst als percentage van het totale vermogen

Rendement op activa (%)Het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de totale activa.Rendement op gemiddelde totale activa (%)Het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de gemiddelde totale activa.RentedekkingHet bedrijfsresultaat gedeeld door de netto financiële (lasten)/baten.Repo-renteDe Europese Centrale Bank maakt voor het sturen van rente, het beheersen van liquiditeitsverhoudingen en het afgeven van signalen over de koers van het monetaire beleid gebruik van zogenaamde open markttransacties. De belangrijkste hiervan zijn herfinancieringstransacties, repo-transacties genoemd. Middels deze transacties vindt het belangrijkste deel van de kredietverlening aan banken plaats. Deze kredietinstellingen ontvangen liquiditeiten waarvoor zij rente betalen, de zogenaamde refi-rente of repo-rente. Er zijn twee soorten herfinancieringstransacties namelijk basis-herfinancieringstransacties met een wekelijkse frequentie en een looptijd van twee weken en iets langer lopende herfinancieringstransacties met een maandelijkse frequentie en een looptijd van drie maanden.RetracementNadat een koers gedurende enige tijd gestegen of gedaald is, beweegt de koers meestal een tijd in de tegenovergestelde richting. Daarmee wordt een deel van de oorspronkelijke beweging tenietgedaan. Dit verschijnsel heet correctie of retracement. De correctie eindigt vaak op de Fibonacci percentages van 38,2%, 50% of 61,8% van de voorgaande beweging.RhoDe gevoeligheid van de prijs van een optie ten aanzien van de rente wordt gegeven door Rho. Rho geeft aan hoeveel een optie in prijs verandert als de rente met 1 procent verandert. Calls op aandelen worden meer waard als de rente stijgt. Bij puts op aandelen is het effect tegengesteld, puts worden juist meer waard als de rente daalt. Opties met een hoge Rho reageren dus sterker op fluctuaties in de rente. Het effect van een rentestijging of daling is daarnaast uiteraard tevens van invloed op de prijs van de onderliggende waarde.Risicogewogen verplichtingenTotale verplichtingen op basis van de met de diverse balansposten samenhangende risico’s.RoadshowEen bedrijfspresentatie voor aandeelhouders en potentiële beleggers, vaak gehouden in een financieel centrum.RoyerenHet terugtrekken van een effectenorder.

Of

Het intrekken van van uitgegeven certificaten van aandelen tegen gelijktijdige afgifte van de originele aandelen

Runaway gapEen runaway gap treedt meestal halverwege een sterke stijging of daling op en biedt daardoor de mogelijkheid om een koersdoel te bepalen. Het wordt daarom ook wel een measuring gap genoemd. Het is als het ware een versnelde sprong in de richting van de trend. In een uptrend wijzen runaway gaps op een sterke markt, in een downtrend op een zwakke markt en we kunnen het zien als een soort voortzettingspatroon. In een trend kunnen meerdere runaway gaps optreden, maar het tweede runaway gap blijkt vaak achteraf een exhaustion gap te zijn.S&PStandard and Poor’s

Amerikaanse uitgeverij van financiële publicaties die tevens een aantal belangrijke beursindices onderhoudt.

S&P500 indexBelangrijke brede en uit 500 louter Amerikaanse fondsen bestaande aandelenindex die een goed beeld geeft van het beursklimaat in Amerika.SA 8000De SA8000-norm is opgesteld door de mensenrechtenorganisatie Social Accountability International (SAI). Deze norm heeft tot doel rechtvaardige en fatsoenlijke werkomstandigheden te garanderen in de gehele toeleveringsketen en baseert zich op de internationale normen voor de werkomstandigheden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO-conventies), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. De norm heeft betrekking op kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, discriminatie, discipline, werktijden, betaling en managementsystemen. Voor meer informatie, zie www.sa-intl.org Sales to Total AssetsOmzet / (Eigen vermogen + Vreemd vermogen)Sarbanes-OxleyDe Amerikaanse wet “Sarbanes-Oxley” werd van kracht op 30 juli 2002, en bracht aanzienlijke veranderingen in het wettelijk kader voor de financiële administratie van ondernemingen en voor de corporate governance. Deze wet stelde bovendien een aantal deadlines, waarop multinationale ondernemingen zouden moeten voldoen aan de eisen voor financiële verslaglegging en goedkeuring voor enige jaarrekening gepubliceerd na 15 november 2004 (oorspronkelijk: 15 juni 2004). De wet is genoemd naar haar belangrijkste opstellers, senator Paul Sarbanes en afgevaardigde Michael Oxley, en volgde begrijpelijkwijs op een serie spraakmakende schandalen, zoals Enron. Sarbanes-Oxley geeft ondernemingen daarnaast de mogelijkheid gelijke tred te houden met de voorgestelde en definitieve implementatieregels van de SEC. Voor meer informatie, zie www.sarbanes-oxley.com Scheef zittenHiervan is sprake als een belegger een verliesgevende positie aanhoudt in de hoop dat dit op den duur weer goed komt oftewel rechttrekt. Dit is te voorkomen door het structurele gebruik van de stoploss.Schrijven van een optieVerkopen van een optie als openingstransactie (short gaan, in de wind gaan).Schrijven van een positieVerkopen van een optie zonder dat u deze in portefeuille heeft. U ontvangt daarvoor premie. Met het verkopen van de optie neemt u de plicht op u om de onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde koers te kopen (put-optie) of verkopen (call-optie), indien de koers wordt bereikt.Schuldbewijs gedekt door activaEen obligatie of een effect dat gewaarborgd wordt door leningen of andere vorderingen.Schuldbewijs gedekt door hypotheekEen financieel instrument dat een aandeel vertegenwoordigt in een portefeuille van hypotheken. De aflossing van het kapitaal en de betaling van de interesten op de individuele hypotheken dienen om aan de investeerders in het schuldbewijs zowel interest als terugbetaling te waarborgen.Shadow accountingOnder IFRS 4 is het verzekeraars toegestaan, maar ze zijn daartoe niet verplicht, om hun grondslagen voor financiële verslaggeving zodanig te wijzigen dat de invloed van een opgenomen maar ongerealiseerde winst of ongerealiseerd verlies op deze waarderingen dezelfde is als die van een gerealiseerde winst of een gerealiseerd verlies. De hiermee verband houdende aanpassing van de verzekeringsverplichting (of geactiveerde acquisitiekosten of immateriële activa) dient in het eigen vermogen te worden opgenomen als en alleen als de ongerealiseerde winsten of verliezen direct in het eigen vermogen worden verwerkt.Short coveringTerugkopen van effecten of valuta’s die men eerder verkocht heeft zonder ze te bezitten, ook wel afdekken van short posities genoemd.Short squeezeSituatie waarin tegen de verwachting van partijen die -speculerend op een daling- short zijn gegaan de koersen stijgen, waardoor deze partijen gedwongen zijn effecten in te kopen om hun positie af te dekken. Die aankopen zorgen op hun beurt weer voor extra koersstijgingen op grond waarvan nog meer short posities moeten worden afgedekt. Het is een soort tijdelijke vicieuze cirkel waarin deze kopers onbedoeld bijdragen aan een sneller verloop van de stijging.SkewHet verschijnsel waarbij de implied volatility die is verwerkt in de optieprijzen varieert met de uitoefenprijzen. Meestal worden out-of-the-money puts verhandeld met een relatief hoge implied volatility.SlotdividendDoor de aandeelhoudersvergadering vast te stellen winstuitkering over een bepaald boekjaar (eventueel verminderd met een al uitgekeerd interim-dividend).Slot veilingOm de slotkoersen niet af te laten hangen van orders die toevallig de laatste zijn is er voor het slot een korte handelsonderbreking van 5 minuten. Gedurende deze tijd worden de orders verzameld waarna er een slotveiling plaats vindt die een breed gedragen slotkoers oplevert. Op de Amsterdamse beurs kennen we naast de slotveiling ook de veiling in lokale fondsen en de openingsveiling.SluitingskoopTransactie waarbij de koper zijn open positie opheft door aankoop van opties.Sluitings verkoopTransactie waarbij de verkoper zijn positie opheft door verkoop van opties.Solvency IIIngrijpende en verstrekkende herziening van de huidige solvabiliteitsregels voor Europese verzekeraars in het licht van de huidige ontwikkelingen in verzekeren, risicobeheer, financieringsmethoden en financiële verslaglegging.SpaarbriefObligatie waarvan de rente aan het einde van de looptijd, gelijktijdig met de hoofdsom wordt uitgekeerd.SpeculerenHet nemen van risico’s in de hoop op een hoog rendement.SpinningTopmanagers kregen in het verleden op persoonlijke basis voorrang bij aandelenemissies, dit gebeurde ook in Nederland. Zo kregen bij het World Online schandaal Van der Hoeven (Ahold) en Van Luijk (Getronics) voorrang bij beursintroducties. Deze belangenverstrengeling noemt men “spinning”, het was onderdeel van een groter spel eind jaren negentig waarmee zakenbanken met technieken als flipping, laddering en het publiceren van ten onrechte lovende analistenrapporten veel geld verdienden.SpreadEen positie bestaande uit een gelijk aantal gekochte en geschreven opties (call of put) met verschillende uitoefenprijzen en/of looptijden.

of

Het verschil tussen bied- en laatprijs

StaatsleningEen door de Staat uitgegeven obligatie waarmee bij een begrotingstekort wordt voorzien in de financieringsbehoefte van de overheid. Staatsleningen uitgegeven door Westerse staten worden als zeer betrouwbaar gezien daar deze staten altijd in staat zullen zijn de obligatie af te betalen.StagflatieHet woord stagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie en inflatie en duidt op een periode van geringe of geheel ontbrekende economische groei waarin de prijzen aantrekken. Een dergelijke periode valt over het algemeen samen met een hausse-markt in edelmetalen, onroerend goed en andere goederen. Stagflatie stelt een centrale bank van een land voor het probleem dat de stijgende prijzen alleen middels renteverhogingen bestreden kunnen worden, terwijl voor vergroting van de economische groei juist een lagere rente nodig is.StatutenVoorwaarden waaraan desbetreffende instelling, bedrijf of stichting dient te voldoen.STEVoorloper van de huidige beurswaakhond in Nederland, de AFMSteunSteun is het koersniveau waarbij de kopers sterk genoeg zijn om een daling te keren of te breken. Wanneer een daling een steunniveau bereikt veert de koers op als een bal die de grond raakt en omhoog stuitert. Een doorbroken steunniveau wordt vaak weerstand.SteunlijnLijn die door twee of meer achtereenvolgende bodems in een koersgrafiek wordt getrokken. Hoe groter het aantal bodems is waar de lijn doorheen loopt, hoe betrouwbaarder de lijn is als steun. Als een steunlijn doorbroken wordt gaat hij vaak dienst doen als weerstand.StockdividendWinstuitkering over een lopend of een afgelopen boekjaar in de vorm van aandelen.Stoploss-orderOrder waarbij u een triggerkoers opgeeft. Zodra de triggerkoers wordt bereikt, stuurt uw Bank of broker de order naar de beurs. Met een stoploss-order legt u bij wat grotere koersbewegingen (zowel dalingen als stijgingen) automatisch een order in en beperkt zo uw risico. Een stoploss-order geeft evenwel geen garantie dat de uiteindelijke opdracht ook kan worden uitgevoerd.Storting (datum)De datum waarop betaald moet worden.Straight-through processingVerwerking van financiële transacties zonder manuele of visuele tussenkomst.StraddleEen optiecombinatie waarin dezelfde positie wordt ingenomen in zowel de call als de put van een optieserie.SyndicaatEen groep financiële instellingen, die participeert in het risico van een emissie van een bepaalde debiteur.SyndicaatsleningEen proces waarbij banken delen van omvangrijke leningen aan andere banken doorverkopen.TalonHet laatste deel van het coupon- of dividendblad, tegen inlevering waarvan een nieuw coupon- of dividendblad kan worden verkregen. In onbruik geraakt toen aandelen giraal werden aangehouden.Technisch resultaatResultaat dat wordt behaald met de productie van verzekeringscontracten, inclusief de met de contracten samenhangende financiële baten en vermogenswinsten. Wordt alleen gebruikt in het verzekeringsbedrijf.Technische AnalyseVoorspellen van koersbewegingen door in een koersgrafiek het koersverloop van het verleden te analyseren.Tender emissieUitgifte van een nieuwe obligatielening of aandeel, waarbij de inschrijver zelf een inschrijfkoers moet opgeven.Termijn contractAfspraak of overeenkomst tussen twee partijen waarbij een prijs wordt overeengekomen, terwijl het betreffende goed pas over enige tijd wordt geleverd en betaald.ThetaDe Theta geeft de hoeveelheid waarde aan die wegvloeit met het voortschrijden van de tijd. Bij gekochte opties (een long positie) is Theta negatief, met andere woorden, ten nadele van de koper en ten gunste van de schrijver van de optie. Met andere woorden het bezit van opties kost geld. De Theta is het hoogst voor at-the-money opties en neemt toe naarmate expiratie nadert.Tier 1 ratioKernkapitaal van een bank uitgedrukt als percentage van het risicogewogen balanstotaal.Time-spreadEen gecombineerde long- en short positie in calls of puts met een verschillende looptijd. Het opbrengstprofiel is niet ??nduidig weer te geven. Het hangt niet alleen van de koers af maar ook van de implied volatility: hoe minder de koers beweegt tot expiratie hoe beter, en hoe hoger de implied volatility hoe beter.Toetsings vermogenDe financieringsbronnen die, conform de regelgeving van de bancaire toezichthoudende overheid, in aanmerking komen voor de berekening van het Tier 1 kapitaal.ToewijzingNaar aanleiding van de gevraagde hoeveelheid en de beschikbare hoeveelheid stukken, wordt een verdeling gemaakt, die de toewijzing wordt genoemd.Toonbank emissieUitgifte van een nieuwe obligatielening of aandeel, waarbij de emittent ieder moment de koers van afgifte kan wijzigen.Totale solvabiliteits ratioTotaal vermogen van een bank weergegeven als percentage van de totale risicogewogen verplichtingen. Voor deze ratio van de Bank voor Internationale Betalingen geldt als norm een minimum van 8%.TrackersTrackers zijn open beleggingsfondsen die zo nauwgezet mogelijk meebewegen met een index, een aandelenmandje of een sector. Beheerskosten zijn vaak een stuk lager dan bij reguliere beleggingsfondsen. De bekendste trackers zijn de iShares van Barclays, StreetTRACKers van State Street en de QQQ op de Nasdaq. In de Verenigde Staten spreekt men over ETF’s (Exchange Traded Funds).Trailing stopNaast de gewone stoploss die dient om uw verliezen te beperken is er ook de zogenaamde trailing stop. Een trailing stop is een luxe stop die u gebruikt als uw positie op winst staat. U wilt deze positie natuurlijk zo lang mogelijk aanhouden, maar tegelijkertijd uw winst beschermen. Dit doet u door het niveau waarop u winst neemt met de koers mee op te laten schuiven. Hier komt de benaming trailing stop vandaan, de stop volgt in het spoor (in het Engels trail) van de koers.TransactiedatumDe datum waarop partijen toetreden tot de contractuele bepalingen van het instrument.TransformatieHet omzetten van een hoeveelheid fracties van het ene (huis)fonds in een ander (huis)fonds.Trend BeleggenKoersen bewegen veelal in trends. Opwaarts, neerwaarts of zijwaarts. Beleggers kunnen van zo’n trend profiteren door zich niets aan te trekken van kleine koersbewegingen, maar zich op de grotere achterliggende trend te richten.

Een opvallende trend beleggingstip service vindt u via www.trendspecialist.nl

Trend kanaalAls een koers zich een aantal malen over een gelijke afstand van een trendlijn heeft verwijderd en er steeds weer is teruggekeerd kunnen we door de keerpunten een lijn parallel aan de trendlijn trekken (kanaal- of terugkeerlijn). Zo ontstaat dan een (trend)kanaal waarbinnen de koersen fluctueren. We kennen zowel stijgende als dalende trendkanalen. TrendlijnEen opwaartse of stijgende trendlijn is een rechte lijn die opeenvolgende bodems in een uptrend verbindt en fungeert als steunlijn. Een neerwaartse of dalende trendlijn is een rechte lijn die opeenvolgende toppen in een downtrend verbindt en fungeert als weerstandslijn. De betekenis van een trendlijn wordt groter naarmate het aantal toppen of bodems waardoor de lijn getrokken wordt groter is en de tijd die de trendlijn heeft standgehouden langer wordt.TriggerkoersKoers die u instelt bij uw order. Zodra het aandeel deze koers bereikt wordt uw order naar de beurs verzonden. Wordt de triggerkoers niet bereikt, dan wordt uw order niet naar de beurs verstuurd en dus niet uitgevoerd.Triple witchingHet gelijktijdig expireren van opties, futures en opties op die futures, hetgeen heftige koersbewegingen tot gevolg kan hebben. Dit vindt vier keer per jaar plaats op de derde vrijdag van de maanden maart, juni, september en december. Het is alsof de koersen behekst zijn, zo wild kunnen de bewegingen dan zijn.TurnaroundEngelse term voor een “ommekeer ten goede” bij een slecht presterende onderneming, die de onderneming in kwestie weer levensvatbaar maakt.TussenpersoonPersoon of instelling die een transactie tot stand brengt tussen een kopende en verkopende partij. In het verzekeringsbedrijf verkopen onafhankelijke tussenpersonen (‘het intermediair’) verzekeringsproducten aan klanten.Tijdswaarde van geldDe tijdswaarde van geld is de reële rente. Individuen die een voorkeur hebben voor geld op dit moment, zijn bereid op meer geld op een later tijdstip terug te betalen. Daarnaast kan er sprake zijn van geld ontwaarding. Dit is het directe gevolg van inflatie. In zo’n situatie is geld van nu op een later tijdstip minder waard.UitbraakEen uitbraak is het doorbreken van een steun, steunlijn, weerstand of weerstandslijn.UitgenomenWe noemen een steun of weerstand uitgenomen als dit punt significant wordt doorbroken. Wanneer een doorbraak significant genoemd mag worden en wanneer niet, is onderwerp van voortdurende discussie onder technisch analisten. Zo zijn er analisten die een doorbraak door een weerstandsniveau in een daggrafiek pas significant noemen als de koers enkele dagen boven dat punt is gebleven, anderen zien het eerste slot boven zo’n punt al als voldoende. Bij Beursbox.nl willen we minstens één slot zien EN dan bevestiging na het eerste uur handel in de volgende dag.UitlotingVan een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost. Door loting wordt bepaald welke (stuk-)nummers of uitlotingsgroepen hiervoor in aanmerking komen.UitoefenenHet door een belegger met een longpositie in opties gebruik maken van zijn of haar optierecht.UitoefenprijsDe vastgestelde prijs waartegen de onderliggende waarden kunnen worden gekocht (bij call) of verkocht (bij put). (Eng. exercise prijs)Under performerEen fonds dat slechter presteert dan het gemiddelde (de index).UnleveredSituatie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van vreemd vermogen.Unsystematic riskNiet-systematisch risico. In tegenstelling tot het systematisch risico staat het niet-systematische risico in directie relatie met bedrijfsspecifike kenmerken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van het management, klantenbestand, verhouding vaste/variabele kosten etc. Het onderscheid tussen systematisch en niet systematisch risico komt nadrukkelijk naar voren in het CAPM model.Valse uitbraakMen noemt een uitbraak een valse uitbraak als de koers snel na het doorbreken van een steun of weerstand op zijn schreden terugkeert. De uitbraak is dan niet meer geldig. Een valse uitbraak geeft kracht aan in de richting tegenovergesteld aan die uitbraak.Value added by new life businessDe contante waarde van de verwachte (uitkeerbare) netto kasstromen uit nieuwe productie in een bepaalde periode.Value of Business acquired(VOBA) Contante waarde van toekomstige winsten (ook gedefinieerd als ‘value of business acquired’ of ‘VOBA’) uit overgenomen verzekeringscontracten wordt verantwoord als immaterieel actief en afgeschreven over de opnameperiode van de premie of brutowinst van de overgenomen polissen.ValutadatumDatum waarop de afrekening plaatsvindt en de rente tevens ingaat.VaRAfkorting van Value at Risk: een techniek op basis van de statistische analyse van historische marktontwikkelingen en fluctuaties. De VaR bepaalt de kans dat het verlies op een portefeuille een bepaald bedrag zal overschrijden.Vastgoed beleggingVastgoed dat wordt aangehouden omwille van huuropbrengsten of een stijging van de kapitaalwaarde.

Voor particuliere beleggers geldt vaak een deelname in een vastgoed beleggingsfonds als hun “vastgoedbelegging”.

Vastrentende waardenWaarden waarop jaarlijks een vastgestelde rentevergoeding plaatsvindt.VBMEen afkorting van Value Based Management: ondernemingsbeheer gericht op maximale waardecreatie.VegaVega geeft aan hoeveel een optie in prijs verandert per percentage verandering in volatiliteit van de onderliggende waarde. De Vega neemt af naar mate expiratie nadert. Vega stijgt natuurlijk als de volatiliteit van de onderliggende waarde stijgt en is het hoogst voor at-the-money opties.

Wordt aangegeven met de letter “K”.

Vendor leasingSamenwerking tussen een leasing- en een verkoopmaatschappij, waarbij eerstgenoemde leasingdiensten levert aan de klanten van de verkoopmaatschappij. Het leasingbedrijf fungeert als het ware als verlengstuk van de verkoopmaatschappij en verzorgt de krediettoetsing, facturering, documentatieverzameling en klantenservice.Venture capitalSterk risicodragend kapitaal, meestal gestoken in een beginnende onderneming. Ook wel “durfkapitaal” genoemd.VervaldatumDatum waarop de hoofdsom en/of de coupon betaald wordt.Verzekerings contractContracten die aan de ene partij (verzekeraars) een aanzienlijk verzekeringsrisico overdragen van de andere partij (de verzekeringsnemer) door overeen te komen om de verzekeringsnemer te vergoeden voor een onvoorziene gebeurtenis die schade berokkent aan de verzekerde. VerzilverenHet inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld.VolatiliteitEen term waarmee de beweeglijkheid van aandelenkoersen of indices wordt bedoeld. De volatiliteit is een belangrijke factor in de prijsbepaling van opties. Hoe beweeglijker de onderliggende waarde is, hoe hoger de premie is die door de koper voor een optie op die onderliggende waarde moet worden betaald of door de verkoper kan worden ontvangen.VolumeTotaal aantal effecten wat die dag is gekocht en verkocht op de beurs.VoorkennisOp de hoogte zijn van koersgevoelige informatie voordat die publiekelijk bekend gemaakt is en daar op handelen of anderen de kans geven daar op te handelen is strafbaar.Voortzettings patroonEen patroon dat aangeeft dat de aan het patroon voorafgaande trend waarschijnlijk zal worden voortgezet. Het wordt ook wel continuatiepatroon genoemd.VoorzieningEen verplichting van een onzekere omvang of met een onzeker tijdstip. Voorzieningen worden opgenomen als verplichtingen wanneer het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om deze verplichtingen af te wikkelen en in de veronderstelling er dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.Vreemd vermogenHet vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, minus het eigen vermogen.

 

Bij het waarderen van het eigen vermogen van een onderneming is het van belang dat bij de berekening uitgegaan wordt van de economische waarde van het vreemd vermogen. Deze waarde kan afwijken van de nominale waarde als gevolg van een andere marktrente dan de contractrente (zie ook economische waarde vreemd vermogen).Vrije kasstroomKasstroom uit operationele activiteiten minus netto investingen in materiële vaste activa en overige immateriële activa.WaardeDe economische waarde van een onderneming is een subjectief begrip. Het is afhankelijk van verwachtingen, tijd en risico. Verschillende individuen kunnen een verschillende waarde toedichten aan dezelfde onderneming. Individuen gebruiken waarde om alternatieven te ordenen en vervolgens beslissingen te nemen. Daarom is waarde een ordinaal getal. Dit in tegenstelling tot prijs. Prijs is objectief en daarmee een cardinaal getal. De waarde van een onderneming kan het beste berekend worden door gebruik te maken van een Discounted Cashflow methode.WaardepapierDit is papier met geldswaarde, zoals aandelen en obligaties.WACCWeighted Average Cost of Capital:

De gewogen gemiddelde kostenvoet voor het vermogen van de de onderneming. In tegenstelling tot de keu (Cost of Equity Unleverd) komen in de WACC de totale vermogenskosten tot uitdrukking. De WACC wordt gebruikt om de vrije geldstromen contant te maken en daarmee direct de waarde van de onderneming te berekenen. De netto kosten van het vreemd vermogen (rente minus belastingvoordeel) zijn verwerkt in de WACC.WarrantHet recht op verkrijging van aandelen of obligaties van ??n en dezelfde onderneming gedurende een bepaalde tijd en op zekere voorwaarden. De warrant is eigenlijk een langlopend (call-)optierecht op nieuw uit te geven aandelen.Warren Buffett’s Werelds beroemdste en rijkste belegger. Opgeleid door de econoom Benjamin Graham, die Value Investing aanhing.

Zie hier meer over Warren Buffett

WeerstandHet koersniveau waarop de verkopers sterk genoeg zijn om een stijgende trend af te breken of om te keren. Wanneer een stijging een weerstandsniveau bereikt veert de koers terug als een man die een trapje op klimt en zijn hoofd stoot tegen het plafond. Een doorbroken weerstandsniveau wordt vaak steun.WeerstandslijnLijn die door liefst drie of meer achtereenvolgende toppen in een koersgrafiek wordt getrokken. Hoe groter het aantal toppen, hoe betrouwbaarder de lijn is als weerstand. Wordt een weerstandslijn doorbroken dan fungeert hij daarna vaak als steun.WerkkapitaalVoor waarderingsdoeleinden wordt vaak het Netto Werkkapitaal gebruikt. Dit is de som van debiteuren en voorraden minus crediteuren. De post liquide middelen wordt meestal buiten beschouwing gelaten (deze hoeven immers niet gewaardeerd te worden). Van belang is dat het werkkapitaal alleen in relatie staat tot de operationele activiteiten van de onderneming. Componenten die te maken hebben met de financiële activiteiten van de onderneming (bijvoorbeeld: kortlopend deel van de schulden, rekening courant) worden buiten het netto werkkapitaal gelaten. Hierbij is er dus een belangrijk verschil tussen een boekhoudkundige benadering en een analyse in het kader van waardering.Winst per aandeelMaatstaf voor de winst van een onderneming: de in een bepaald jaar aan houders van gewone aandelen uit te keren winst gedeeld door het aantal uitstaande gewone aandelen.Winst waarschuwingBekendmaking van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting over het lopende boekjaar naar beneden wordt bijgesteld. De ervaring leert dat een winstwaarschuwing bijna nooit eenzaam blijft, oftewel, waar er één kwam, kan je wachten op nummer twee.WPAWinst per Aandeel (Eng. Earnings per Share / EPS)YieldHet percentage van de verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar van de omzet, plus het percentage van de verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar van de omzet, gedeeld door twee.Zero bondEen obligatie zonder coupon, hetgeen wil zeggen dat er geen jaarlijkse rente op wordt ontvangen. Het rendement bestaat uit het verschil tussen de uitgiftekoers die ruim onder 100% ligt en de uiteindelijke aflossingskoers die meestal op 100% ligt.Zwevende koersenValutakoersen die alleen op grond van vraag en aanbod tot stand komen en waarbij vooraf geen maximum of minimum koersen bepaald zijn.

 

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *