LADEN

Typ om te zoeken

Waarom is DNB overbodig geworden? (3)

Laatste Nieuws

Waarom is DNB overbodig geworden? (3)

In hoofdstuk 1 artikel 3 lid 2 van de Bankwet 1998 staat te lezen dat DNB bij moet dragen tot een goed bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel… Oef, daar heeft DNB dus op beide punten vreselijk gefaald, want pas toen heel de zaak ingestort was kwam DNB in actie. Er was voor die tijd geen bezwaar tegen de overname van ABNAMRO en geen bezwaar tegen het feit dat Fortis zich die overname nog helemaal niet kon veroorloven.
Toen de zaak op alle fronten klapte werd, zo lijkt het, Wouter Bos behoorlijk aan zijn lot overgelaten en ontstond de ruzie tussen België en Nederland vanuit het feit dat er totaal geen coördinatie was.
Artikel 4 laat over de taken van DNB weinig onzekerheid bestaan. Lid 1 stelt: De Bank heeft tot taak het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen op de voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen.
– Het enige excuus dat DNB hier nog over kan opvoeren zijn dat de banken mogelijk geen wetten hebben overtreden omdat de handelingen niet in de wet omschreven stonden. In dat geval had de DNB minstens ernstig aan de bel moeten hangen, maar hoewel Wellink nu zegt dat hij waarschuwde, kan hij daarvan geen concrete bewijzen voorleggen.
Artikel 8 is overigens een mooi artikel om fraude mee te plegen. De tekst is als volgt: "De Bank is bevoegd tot het verrichten van transacties in de financiële markten, daaronder het ontvangen van gelden in rekening-courant van rekeninghouders, het in bewaring nemen van effecten en andere voorwerpen van waarde en het verrichten van krediettransacties voorzover deze gedekt zijn door toereikend onderpand."
– De vraag is natuurlijk welke transacties dit kunnen zijn en wat "toereikend onderpand" in wezen tegenwoordig nog is. In wezen zegt het dat DNB, net als de FED heel het stelsel kan overnemen en zich als actieve speler in het veld kan gaan opstellen… Zonder (staats)toezicht, want de toezichthouder zijn ze immers zelf.
In Artikel 9 gaat het aanhouden van deelnemingen in derden nog verder: "De Bank kan na toestemming bij koninklijk besluit:
    * a. deelnemingen houden in het kapitaal van rechtspersonen, van instellingen en van organisaties waarin haar deelname in het kapitaal bij of krachtens het Verdrag of bij wet niet reeds is geregeld;
    * b. deelnemen aan de werkzaamheden van rechtspersonen, van instellingen en van organisaties waarin haar deelname in de werkzaamheden bij of krachtens het Verdrag of bij wet niet reeds is geregeld;
    * c. in het algemeen belang andere werkzaamheden verrichten dan bedoeld in deze paragraaf."
– Het komt er op neer, de bank mag alles dat God verboden heeft, als de regering er maar bij ‘Koninklijk besluit’ toestemming voor heeft gegeven.
In feite kan de Bank de regering overnemen als de regering daar om vraagt… en dat kan, als de nood aan de man is, natuurlijk snel ‘geregeld’ worden. Het is als het ware de schaduwregering. De vraag is alleen hoe ver die schaduw vooruit reikt.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *