maandag, januari 02, 2006

 

VANGNETCONSTRUCTIE 610

De AEX staat er zo rond jaarwisseling 2005/2006 met een slotkoers van 436,78 naar omstandigheden redelijk florissant bij.
Wat het verder gaat worden blijft -zoals het nu eenmaal altijd is en m.i. eeuwig zal blijven- een prangende open vraag. Dit geldt zowel voor de leek als voor de professionals. Deze laatste hebben ook vorig jaar weer ondervonden dat voorspellen zeer moeilijk en zonder reputatieschade op te lopen bijna ondoenbaar is. (Voorspellen is nu eenmaal moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat . . . )

De beleggers die momenteel op een fraaie jaarwinst staan, kunnen zich dus terecht afvragen wat te doen. Gaan we al cashen of crashen ?

Voor de eerste gevolgen van het eventueel crashen is in principe deze Vangnetconstructie opgezet. Maar net als bij de vorige Vangnetten is er echter weer een ingebouwde bonus voor het geval de gehele constructie, bij nader inzien, overbodig blijkt te zijn geweest en de beurs zijdelings beweegt of juist van mening is dat hij, om wat voor redenen dan ook, juist naar boven moet gaan.

Dus wederom een Vangnetconstructie met winstkansen naar alle 3 koersrichtingen, te weten:
Hoger, zijdeling of lager. Bij het naderen van de 330 moeten we zonodig wat bijstellen.
Uit reacties op de vorige, door Beursbox, gepubliceerde constructies meen ik te mogen opmaken dat deze niet alleen goed voor de bankrekening, maar vooral ook voor de nachtrust zijn geweest. De tekst van enkele voorgaande soortgelijke constructies kunt u nog steeds opvragen via de invoer Vangnetconstructie Effectief slaapmiddel voor beleggers ?

De nieuwe Vangnetconstructie 610, welke is opgezet met de slotkoersen van 30 dec 2005
(AEX op 436,78) en een Delta van 8,93, blinkt wederom uit door zijn simpelheid en ziet er uit als volgt:

Koop 1 put oktober 06, 380 á € 7,85
Schrijf 10 puts oktober 06, 320 á € 2,10
Te ontvangen: 10 x € 210.-- = € 2.100
Te betalen: 1 x € 785
Credit derhalve € 1.315,-- (Netto ca € 1.229,--)
Benodigde bruto margin € 11.169,-- minus ontvangen credit van € 1.229,-- = netto € 9.940,--
De maximaal haalbare winst, als compensatie voor een eventuele teleurstellende beursontwikkeling in het komende jaar is € 7.214,-- (bij een AEX van 320 op 20 okt ’06)
De troostprijs in de vorm van een bonus is, zoals reeds genoemd € 1.229,--
Het minimumrendement bij een AEX van 320 tot in het oneindige is derhalve 1229 : 99,4 =
12,36 % in 10 maanden, wat neerkomt op bruto zo’n 14,83 % op jaarbasis.
(Je zou het er bijna om doen …)

Bij deze constructie is er geen risico bij een zijdelingse of stijgende markt, maar wordt dit gezien als een “mislukking” waarna er echter geen geld wordt verloren, maar de genoemde bonus juist wordt uitgekeerd. Je krijgt hem echter op voorhand, een soort ‘zorgtoeslag’ dus.
Je kunt het ook zien als een soort verzekering waarbij de premie niet vooraf wordt betaald, maar juist op voorhand door u wordt ontvangen en weer voor margin mag worden gebruikt !
Een verschijnsel wat bij de normale strategieën van het TARBO-systeem al jaren zo is.
De achterliggende filosofie van het TARBO systeem als zodanig, kan men eventueel opvragen na de invoer: Altijd neutraal in de markt (door Tom Lassing)

Voor het geval de AEX in de periode tot 20 okt ’06 gestadig zou inzakken tot 320 is de maximale winst € 7.214. Dat is een rendement van 7214 : 99,4= 72,58 % in 10 maanden, hetgeen neerkomt op 87,1 % op jaarbasis. (Wederom aankoopkosten en slippage wél en sluitingskosten niet meegerekend)

De ervaring heeft geleerd dat er bij deze constructies dikwijls ook zeer snel “toevalswinsten” ontstaan.
Een dergelijke situatie kunt u nog steeds opvragen na de invoer: Vangnetconstructie (3) of te wel Vangnetconstructie met onvoorziene bijvangst
Deze winstsituaties zijn soms tijdelijk en daarom is het goed om vooraf een limiet te stellen, wanneer men voornemens is vervroegd winst te nemen. Denk daarbij aan minimaal € 1.250,--
Wanneer zo’n situatie zich snel voordoet (bijv binnen 2 á 3 weken) kan na zo’n vervroegde winstname de constructie soms, op een later tijdstip, nog een keer op het oude startniveau opnieuw worden gedaan.

Zoals uit de berekening al blijkt, is de investering, welke eigenlijk volledig uit margin bestaat, ca € 10.000. Evenwel is het raadzaam een paar duizend euro achter de hand te houden voor het geval de Implied Volatility tussentijds wat oploopt en/of de constructie wel heel erg snel de kant van de 320 gaat opzoeken. In dat geval zou de broker de benodigde margins wat kunnen opwaarderen. Bij een te snelle daling zijn er echter voldoende verdedigingsmogelijkheden, welke in een tussentijds bericht zullen worden bekendgemaakt.

Ook is het handig om de Vangnetconstructie op een aparte schone rekening te laten lopen.
Men houdt dan een goede voeling met het verloop van het saldo en de eventuele tussentijdse winstkansen vallen dan goed op. Deze kunnen, afhankelijk van de op dat moment heersende beursomstandigheden namelijk ook ontstaan bij het tegendraads lopen van de AEX. (Hetwelk wordt veroorzaakt door het afnemen van zowel de Delta als de Implied Volatility. Dus in dat geval, stijgen in plaats van dalen !)

Voor degenen die de Tarbo-cursus hebben gevolgd en derhalve volledig met deze materie op de hoogte zijn, volgen hier nog wat specifieke gegevens inzake Vangnetconstructie 610:

Range, uitgaande van een ongewijzigde Implied Volatility van 13,19 %:

20 feb ’06 395/ oneindig, max opbrengst € 1.867,99 op 395,0
20 mrt ’06 350/ ,, ,, ,, € 2.018,07 ,, 382,5
20 apr 06 345/ ,, ,, ,, € 2.230,06 ,, 375,0
20 mei ’06 335/ ,, ,, ,, € 2.496,19 ,, 365,0
20 jun ’06 330/ ,, ,, ,, € 2.857,45 ,, 357,5
20 jul ’06 326/ ,, ,, ,, € 3.323,59 ,, 352,5
20 aug’06 319/ ,, ,, ,, € 3.988,99 ,, 342,5
20 sep’06 315/ ,, ,, ,, € 4.960,75 ,, 335,0
20 okt’06 312/ ,, ,, ,, € 7.214,80 ,, 320,0

Op deze bedragen dient alleen de sluitingscommissie nog in mindering te worden gebracht.
De aankoopkosten + de slippage zijn daarentegen reeds ingecalculeerd.
Per datum kan dus worden afgelezen tot welke koers men is beschermd.
Op latere datums is de bescherming relatief hoger, wat te verklaren is uit het feit dat de tijdswaarde op de geschreven opties steeds verder verdampt.
Een scherp oplopende Impl. Vol. kan de bescherming echter nadelig beinvloeden.
Bij een daling zal namelijk de gekochte Put dieper in the money komen, wat op zichzelf goed is, maar waardoor de meegekochte tijdswaarde afneemt en de Put dus minder snel in waarde oploopt. Dat terwijl de geschreven Puts door de toenemende tijdswaarde juist wél een opleving meemaken, hetgeen nogal doorwerkt gezien het grotere aantal. Vandaar dat ik adviseerde, voor alle zekerheid, een paar duizend euro achter de hand te houden.

Desalniettemin is dit een constructie die zeker niet minder is dan de voorgaande, mede gezien het rendement van bijna 15 % op jaarbasis, voor het geval hij onnodig mocht blijken. Ook de relatief grote kans op vroegtijdige winstname is een prettige bijkomstigheid.

De Tarbo-traders hoor ik echter al in koor roepen dat het rendement, zonder ook maar één cent extra te investeren, nog véél hoger kan.
’t Ja, het valt een beetje buiten het kader van dit artikel, maar het is inderdaad juist.
De margin die toch al geinvesteerd is kan dubbel benut worden door daar aan de bovenkant van de range nog, zeg minimaal 3 Calls okt 520 te schrijven á € 110,-- per stuk. Het rendement wordt daardoor nog € 330,-- hoger ! Door deze truc wordt echter ook aan de bovenkant een break-even punt gecreëerd welk op 525,11 komt te liggen. In deze situatie ontstaat er een enigszins negatieve Delta wat in deze strategie ook niet verkeerd is. Wanneer de AEX tot 20 oktober ’06 markt een beetje binnen de range van 320 en 520 wil blijven en zo goed wil zijn om op 320 te sluiten, behaalt u een rendement € 7.214,-- + 3 x € 110,-- = 7544,-- : 99,4 = 75,9 % in 10 maanden, hetgeen neerkomt op 91 % op jaarbasis.
Kortom een rendement waar Buffett en Soros, bij een instortende beurs en mede gezien het overzichtelijke en calculeerbare risico, nog een puntje aan kunnen zuigen.

Happy trading

Jan Breestraat Docent trendneutrale beurssystemen
www.tarbo.nl
31 december 2005
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?