Beursbox

Tien belangrijke beleggen tips

 Gepubliceerd door op 27 december 2007 om 10:15
dec 272007
 

1. Volg een cursus
Volg eerst een beleggen cursus voor dat u uw zuurverdiende geld op de beurs inzet. Natuurlijk, dat kost geld, maar het is vrijwel zeker veel goedkoper als de lessen die u gaat betalen als u onvoorbereid op de beurs gaat acteren.

Continue reading »

Dollarbescherming

 Gepubliceerd door op 18 oktober 2007 om 15:05
okt 182007
 

BeursAccent ‘De TrendSpecialist’ Nieuwsbrief

-Gratis rapport leert u hoe-

Bescherm uw portefeuille tegen de daling van de dollar!

EEN RAPPORT DAT U HEEL VEEL VALUTALEED KAN BESPAREN

Beste belegger,

We lezen het zo vaak, ‘bescherm uw portefeuille tegen de daling van de dollar!’

Dat is dan wel makkelijk gezegd, maar HOE moet dat dan?
Het is net alsof dié kennis vervolgens geheim is.

Is ze geheim, of zijn er slechts zo weinig mensen die serieus weten hoe of het moet?

Vanaf nu is de kennis die u nodig hebt zeker niet meer geheim, want we geven
haar gratis aan u weg!

www.beursaccent.nl schreef voor haar abonnees een heldere uiteenzetting over hoe u als belegger uw bezit kunt verdedigen tegen een dollardaling.

Een verkorte versie van dat rapport geven we gratis weg.
Een verkorte versie, maar wel een complete versie!

Ja, stuur mij, zonder enige verplichting het gratis rapport


Naam
E-mail adres
Plain text HTML

 

 

Vriendelijke groeten,

Tom Lassing

 

© BeursAccent BV KvK 04084259  BEST, Nederland

Beursbegrippen Z

 Gepubliceerd door op 10 september 2007 om 13:52
sep 102007
 

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Zero bond Een obligatie zonder coupon, hetgeen wil zeggen dat er geen jaarlijkse rente op wordt ontvangen. Het rendement bestaat uit het verschil tussen de uitgiftekoers die ruim onder 100% ligt en de uiteindelijke aflossingskoers die meestal op 100% ligt.
Zwevende koersen Valutakoersen die alleen op grond van vraag en aanbod tot stand komen en waarbij vooraf geen maximum of minimum koersen bepaald zijn.

Beursbegrippen Y

 Gepubliceerd door op 10 september 2007 om 13:49
sep 102007
 

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Yield Het percentage van de verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar van de omzet, plus het percentage van de verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar van de omzet, gedeeld door twee.

Beursbegrippen X

 Gepubliceerd door op 10 september 2007 om 13:47
sep 102007
 

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Beursbegrippen W

 Gepubliceerd door op 10 september 2007 om 13:45
sep 102007
 

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Waarde De economische waarde van een onderneming is een subjectief begrip. Het is afhankelijk van verwachtingen, tijd en risico. Verschillende individuen kunnen een verschillende waarde toedichten aan dezelfde onderneming. Individuen gebruiken waarde om alternatieven te ordenen en vervolgens beslissingen te nemen. Daarom is waarde een ordinaal getal. Dit in tegenstelling tot prijs. Prijs is objectief en daarmee een cardinaal getal. De waarde van een onderneming kan het beste berekend worden door gebruik te maken van een Discounted Cashflow methode.
Waardepapier Dit is papier met geldswaarde, zoals aandelen en obligaties.
WACC Weighted Average Cost of Capital:

De gewogen gemiddelde kostenvoet voor het vermogen van de de onderneming. In tegenstelling tot de keu (Cost of Equity Unleverd) komen in de WACC de totale vermogenskosten tot uitdrukking. De WACC wordt gebruikt om de vrije geldstromen contant te maken en daarmee direct de waarde van de onderneming te berekenen. De netto kosten van het vreemd vermogen (rente minus belastingvoordeel) zijn verwerkt in de WACC.

Warrant Het recht op verkrijging van aandelen of obligaties van ??n en dezelfde onderneming gedurende een bepaalde tijd en op zekere voorwaarden. De warrant is eigenlijk een langlopend (call-)optierecht op nieuw uit te geven aandelen.
Warren Buffett ’s Werelds beroemdste en rijkste belegger. Opgeleid door de econoom Benjamin Graham, die Value Investing aanhing.

Zie hier meer over Warren Buffett

Weerstand Het koersniveau waarop de verkopers sterk genoeg zijn om een stijgende trend af te breken of om te keren. Wanneer een stijging een weerstandsniveau bereikt veert de koers terug als een man die een trapje op klimt en zijn hoofd stoot tegen het plafond. Een doorbroken weerstandsniveau wordt vaak steun.
Weerstandslijn Lijn die door liefst drie of meer achtereenvolgende toppen in een koersgrafiek wordt getrokken. Hoe groter het aantal toppen, hoe betrouwbaarder de lijn is als weerstand. Wordt een weerstandslijn doorbroken dan fungeert hij daarna vaak als steun.
Werkkapitaal Voor waarderingsdoeleinden wordt vaak het Netto Werkkapitaal gebruikt. Dit is de som van debiteuren en voorraden minus crediteuren. De post liquide middelen wordt meestal buiten beschouwing gelaten (deze hoeven immers niet gewaardeerd te worden). Van belang is dat het werkkapitaal alleen in relatie staat tot de operationele activiteiten van de onderneming. Componenten die te maken hebben met de financiële activiteiten van de onderneming (bijvoorbeeld: kortlopend deel van de schulden, rekening courant) worden buiten het netto werkkapitaal gelaten. Hierbij is er dus een belangrijk verschil tussen een boekhoudkundige benadering en een analyse in het kader van waardering.
Winst per aandeel Maatstaf voor de winst van een onderneming: de in een bepaald jaar aan houders van gewone aandelen uit te keren winst gedeeld door het aantal uitstaande gewone aandelen.
Winst waarschuwing Bekendmaking van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting over het lopende boekjaar naar beneden wordt bijgesteld. De ervaring leert dat een winstwaarschuwing bijna nooit eenzaam blijft, oftewel, waar er één kwam, kan je wachten op nummer twee.
WPA Winst per Aandeel (Eng. Earnings per Share / EPS)

Beursbegrippen V

 Gepubliceerd door op 10 september 2007 om 13:41
sep 102007
 

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Valse uitbraak Men noemt een uitbraak een valse uitbraak als de koers snel na het doorbreken van een steun of weerstand op zijn schreden terugkeert. De uitbraak is dan niet meer geldig. Een valse uitbraak geeft kracht aan in de richting tegenovergesteld aan die uitbraak.
Value added by new life business De contante waarde van de verwachte (uitkeerbare) netto kasstromen uit nieuwe productie in een bepaalde periode.
Value of Business acquired (VOBA) Contante waarde van toekomstige winsten (ook gedefinieerd als ‘value of business acquired’ of ‘VOBA’) uit overgenomen verzekeringscontracten wordt verantwoord als immaterieel actief en afgeschreven over de opnameperiode van de premie of brutowinst van de overgenomen polissen.
Valutadatum Datum waarop de afrekening plaatsvindt en de rente tevens ingaat.
VaR Afkorting van Value at Risk: een techniek op basis van de statistische analyse van historische marktontwikkelingen en fluctuaties. De VaR bepaalt de kans dat het verlies op een portefeuille een bepaald bedrag zal overschrijden.
Vastgoed belegging Vastgoed dat wordt aangehouden omwille van huuropbrengsten of een stijging van de kapitaalwaarde.

Voor particuliere beleggers geldt vaak een deelname in een vastgoed beleggingsfonds als hun "vastgoedbelegging".

Vastrentende waarden Waarden waarop jaarlijks een vastgestelde rentevergoeding plaatsvindt.
VBM Een afkorting van Value Based Management: ondernemingsbeheer gericht op maximale waardecreatie.
Vega Vega geeft aan hoeveel een optie in prijs verandert per percentage verandering in volatiliteit van de onderliggende waarde. De Vega neemt af naar mate expiratie nadert. Vega stijgt natuurlijk als de volatiliteit van de onderliggende waarde stijgt en is het hoogst voor at-the-money opties.

Wordt aangegeven met de letter "K".

Vendor leasing Samenwerking tussen een leasing- en een verkoopmaatschappij, waarbij eerstgenoemde leasingdiensten levert aan de klanten van de verkoopmaatschappij. Het leasingbedrijf fungeert als het ware als verlengstuk van de verkoopmaatschappij en verzorgt de krediettoetsing, facturering, documentatieverzameling en klantenservice.
Venture capital Sterk risicodragend kapitaal, meestal gestoken in een beginnende onderneming. Ook wel "durfkapitaal" genoemd.
Vervaldatum Datum waarop de hoofdsom en/of de coupon betaald wordt.
Verzekerings contract Contracten die aan de ene partij (verzekeraars) een aanzienlijk verzekeringsrisico overdragen van de andere partij (de verzekeringsnemer) door overeen te komen om de verzekeringsnemer te vergoeden voor een onvoorziene gebeurtenis die schade berokkent aan de verzekerde.
Verzilveren Het inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld.
Volatiliteit Een term waarmee de beweeglijkheid van aandelenkoersen of indices wordt bedoeld. De volatiliteit is een belangrijke factor in de prijsbepaling van opties. Hoe beweeglijker de onderliggende waarde is, hoe hoger de premie is die door de koper voor een optie op die onderliggende waarde moet worden betaald of door de verkoper kan worden ontvangen.
Volume Totaal aantal effecten wat die dag is gekocht en verkocht op de beurs.
Voorkennis Op de hoogte zijn van koersgevoelige informatie voordat die publiekelijk bekend gemaakt is en daar op handelen of anderen de kans geven daar op te handelen is strafbaar.
Voortzettings patroon Een patroon dat aangeeft dat de aan het patroon voorafgaande trend waarschijnlijk zal worden voortgezet. Het wordt ook wel continuatiepatroon genoemd.
Voorziening Een verplichting van een onzekere omvang of met een onzeker tijdstip. Voorzieningen worden opgenomen als verplichtingen wanneer het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om deze verplichtingen af te wikkelen en in de veronderstelling er dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Vreemd vermogen Het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, minus het eigen vermogen.

Bij het waarderen van het eigen vermogen van een onderneming is het van belang dat bij de berekening uitgegaan wordt van de economische waarde van het vreemd vermogen. Deze waarde kan afwijken van de nominale waarde als gevolg van een andere marktrente dan de contractrente (zie ook economische waarde vreemd vermogen).

Vrije kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten minus netto investingen in materiële vaste activa en overige immateriële activa.

Beursbegrippen U

 Gepubliceerd door op 10 september 2007 om 13:38
sep 102007
 

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Uitbraak Een uitbraak is het doorbreken van een steun, steunlijn, weerstand of weerstandslijn.
Uitgenomen We noemen een steun of weerstand uitgenomen als dit punt significant wordt doorbroken. Wanneer een doorbraak significant genoemd mag worden en wanneer niet, is onderwerp van voortdurende discussie onder technisch analisten. Zo zijn er analisten die een doorbraak door een weerstandsniveau in een daggrafiek pas significant noemen als de koers enkele dagen boven dat punt is gebleven, anderen zien het eerste slot boven zo’n punt al als voldoende. Bij Beursbox.nl willen we minstens één slot zien EN dan bevestiging na het eerste uur handel in de volgende dag.
Uitloting Van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost. Door loting wordt bepaald welke (stuk-)nummers of uitlotingsgroepen hiervoor in aanmerking komen.
Uitoefenen Het door een belegger met een longpositie in opties gebruik maken van zijn of haar optierecht.
Uitoefenprijs De vastgestelde prijs waartegen de onderliggende waarden kunnen worden gekocht (bij call) of verkocht (bij put). (Eng. exercise prijs)
Under performer Een fonds dat slechter presteert dan het gemiddelde (de index).
Underweight Een term die vooral bankanalisten gebruiken om aan te geven dat u iets minder aandelen in een bepaalde positie kunt aanhouden. Vooral voor indexbeleggers belangrijk. Zou bijvoorbeeld RDS 10% van de gevolgde index uitmaken, dan zou de belegger minder dan die 10% in RDS moeten aanhouden.
Unlevered Situatie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van vreemd vermogen.
Unsystematic risk Niet-systematisch risico. In tegenstelling tot het systematisch risico staat het niet-systematische risico in directie relatie met bedrijfsspecifike kenmerken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van het management, klantenbestand, verhouding vaste/variabele kosten etc. Het onderscheid tussen systematisch en niet systematisch risico komt nadrukkelijk naar voren in het CAPM model.